عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی

روابط بین دانش شخصی و دانش سازمانی

 

دو بعد اصلی یعنی ماهیت تعاملات و ماهیت وظایف که به عنوان دو مفهوم خطی وابسته و مرتبط به هم تعریف شده اند، عوامل مهمی برای خلق دانش در سازمانها تلقی می شوند. محور افقی در شکل شماره (2-7 ) ماهیت تعاملات را در محدوده کم (غیر وابسته) تا زیاد (وابسته) نشان می دهد. همچنین محور عمودی ماهیت وظایف را نشان می دهد و شامل طیفی از وظایف روزمره و مشخص تا کار پیچیده و نامشخص می باشد. این دو مفهوم چهار طبقه بندی از دانش را به صورت زیر فراهم
می کند:

سلول 1- در این سلول، سطح تعامل بین کارکنان کم می باشد و وظایف سازمانی نیز روزمره می باشد.تحت چنین ملاحظاتی، این اقدام سازمان برای توانمندسازی کارکنان در جهت بهره گیری از صلاحدید شخصی کارکنان و  نظر آنان با محدودیت مشخص محتمل می باشد. این مورد به گونه خاصی در محیط پرتلاطم و پویای امروزی مهم می باشد، زیرا که سرعتی که با آن مسائل سازمانی حل می گردد مزایای رقابتی را برای سازمان ایجاد می کند.

سلول 2- در این سلول، درجه تعاملات کم می باشد و ماهیت وظایف نیز غیر روزمره و شخصی می باشد. پس از آنجایی که انجام این وظایف به سطوح بالایی از تخصص نیاز دارد هر کسی در سازمان شایسته حل این مسائل نامشخص نیست. لذا به کارکنان عملیاتی گفته می گردد تا این مسائل و وظایف غیر مشخص را به افرادی در سازمان ارجاع دهند که در حوزه خاصی متخصص هستند.

سلول 3-  در این سلول درجه تعاملات بالا و ماهیت وظایف نیز روزمره و مشخص می باشد، پس سازمان قوانین و رویه های رسمی را دنبال می کند. اکثر مسائلی که برای سازمانهای سنتی اتفاق
می افتد به این سلول متعلق می باشد که در آن دانش، گزارشها، و کارهای روزمره سازمانی مشخص
می گردد. این قوانین، رویه ها و ساختارهای سازمانی رسمی را که سازمان می تواند به گونه کارآ وظایف و فرآیندهای کاری خودش را در یک روش منظم متناسب کند تأمین می کنند.

سلول 4- در این سلول، درجه تعاملات زیاد می باشد و ماهیت وظایف نیز پیچیده می باشد. برای برخورد با این وضعیت،کارکنان به گونه مستمر نیاز به تسهیم تخصص و مهارت خود با دیگران دارند، زیرا که از این طریق می توانند به صورت متفق القول وظایف شان را متناسب کنند (خیراندیش و افشارنژاد، 1383، صص 23-22 ).

2- 5 – چرخه حیات مدیریت دانش

مدیریت دانش از یک فرآیند چند مرحله ای پیروی می کند که شناسایی هر یک از آنها در درک  مدیریت دانش مفید می باشد. این مراحل به صورت زیر می باشد که به چرخه حیات مدیریت دانش معروف می باشد (گوپتا و شارما،[1] 2004، ص90 ):

 • خلق دانش (تسخیر یا تولید دانش)؛
 • سازماندهی دانش( اعتبار بخشی دانش)؛
 • ذخیره ( کد گذاری یا رسمی سازی دانش)؛
 • توزیع( تسهیم یا انتقال دانش)؛
 • کاربرد ( بهره گیری از دانش).

در هر یک از مراحل عناصری هست که این مراحل را عملی می سازد که در ذیل به تشریح هر یک از این مراحل می پردازیم.

2-5-1 – خلق دانش ( تسخیر یا تولید دانش)

خلق دانش منبع کلیدی نوآوری در هر سازمان می باشد )کروق[2]، 1996، ص 60). عامل حیاتی در بحث مدیریت دانش تولید و انتشار اطلاعات و تفسیر اطلاعات پردازش شده و تبدیل آنها به دانش می باشد. تولید دانش به توانایی سازمان ها در ایجاد ایده ها و راه حل های جدید و مفید تصریح دارد. سازمانها با توسعه و تجدید ساختار دانش قبلی و کنونی با روشهای مختلف به خلق واقعیت و مفاهیم جدید می پردازند. در حقیقت تولید دانش فرآیند مهمی می باشد که در آن انگیزه، تلقین، تجربه و شانس، تأثیر مهمی اعمال می کنند ( لین[3] و دیگران، 1996، ص 12 ).

چندین روش هست که به وسیله آنها می توان دانش را برای سازمان تولیدکرد. یکی از بدیهی ترین روشها، استخدام افرادی می باشد که دانش مورد نظر سازمان را با خود به همراه دارند. از دیگر روشهای تولید دانش استخدام مشاوران خارجی یا کمک به تولید دانش جدید از طریق طرفداری مالی از تحقیقات دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی می باشد، با امید به اینکه مزایایی در آینده عاید سازمان خواهد گردید (گوپتا و شارما،[4] 2004، ص13).

یکی از روشهای تولید دانش تأسیس مراکز تحقیقاتی در سازمان به مقصود تولید ایده های جدید و سپس فناوری و تولیدات تجاری می باشد. شرکت هایی مانند موتورولا، و آی بی ام، اقدام به این کار کرده اند (همان منبع، ص 14)

1 –  Gupta & sharma

[2] – Krogh

2 – Lynn

[4] -Gupta & Sharma

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • مطالعه تاثیر اکتساب دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
 • مطالعه تاثیر ایجاد دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
 • مطالعه تاثیر ذخیره کردن دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
 • مطالعه تاثیر توزیع دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
 • مطالعه تاثیر بهره گیری از دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
 • مطالعه تاثیر نگهداری از دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی  با فرمت ورد