مطالعه تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی

اثربخشی مدیریت دانش نیازمند راه حلهای مختلف و نیز ارتباط نیروی انسانی و اطلاعات می باشد:

داونپورت (1998) در مورد کاربرد درست نیروی انسانی و اطلاعات درون سازمان اظهار می کند که
نیروی انسانی ماهیتاً گران می باشد امّا توانایی خلق دانش و مهارت ها را دارد. پس اگر سازمان ها خواستار درک و تفسیر گسترده دانش، ترکیب آن با انواع اطلاعات و خلق دانش جدید، یا ترکیب اشکال ساختارمند و متنوع دانش هستند؛ نیروی انسانی، به عنوان ابزارهای اثربخش برای پاسخ به نیازهای آنها پیشنهاد می گردد. پیش روی سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی به مقصود ضبط، ذخیره، کنترل، دسترسی، انتقال و اشاعه دانش ساختارمند مناسب هستند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3 – مدیریت دانش بسیار سیاسی می باشد:

اگر دانش قدرت می باشد با پول و موفقیت مرتبط می باشد، پس با گروه های فشار، توطئه ها و
تعاملات سیاسی نیز پیوند دارد. در سازمان بعضی از مدیران دانش تأثیر گروه های فشار را برای ارزش و کاربرد دانش اعمال می کنند.آنها واسطه بین صاحبان دانش و بهره گیری کنندگان از آن هستند، و در سطح بالاتر آنها رهبران را که انتخاب کنندگان رویکردها هستندتحت تأثیر قرار می دهند.

4 – مدیریت دانش نیازمند مدیران دانش- محور می باشد:

دانش نیز به عنوان یک منبع اقتصادی نوظهور، زمانی به گونه اثربخش مورد بهره گیری قرار می گیرد که دارای مدیران مسئول و پاسخگو باشد. وظایف این مدیران شامل جمع آوری و طبقه بندی دانش،ایجاد زیرساخت اطلاعاتی دانش- محور وکنترل مؤثر دانش می باشد. آنها بایستی خلق، اشاعه، و کاربرد دانش را به وسیله اعضای سازمان آسان کنند؛ مهم تر آن که آنها بایستی با تمام وجود نسبت به سایر اعضای سازمان خود داناتر باشند زیرا در حرف و اقدام آنها مسئول و مورد توجه هستند.

5– در مدیریت دانش فواید برنامه ها بیش از الگو ها، و فواید بازارها بیش از سلسله مراتب سازمانی می باشد:

موفقیت مدیریت دانش در ایجاد سلسله مراتب یا مهندسی دانش نیست، بلکه موفقیت اکثر سازمان های دانشی، در برنامه ها و بازارهای دانش می باشد. برنامه دانش سازمانی فعالیت متناسب و یکپارچه سازمان را به ارمغان می آورد و اغلب موجب موفقیت سازمان می گردد. بازار دانش تصریح به این مسئله دارد که مدیران دانش بایستی کوشش کنند تا دانش را جذاب و قابل دسترس سازند و سپس شاهد نتایج آن باشند.

6– تسهیم و به کارگیری دانش، ذاتی نیست.

اگر دانش اعضای سازمان منبع ارزشمندی می باشد، مدیران دانش بایستی بپذیرندکه تمایل طبیعی برای پنهان سازی دانش و دور کردن آن از نگاه دیگران در میان اعضای سازمان هست. اگر این اصل توسط مدیران پذیرفته گردد آنها درخواهند پیدا نمود که تنها نصب نرم افزارهای پیشرفته منجر به تسهیم و کاربرد دانش نمی گردد. پس مدیران بایستی به مقصود کاربرد و تسهیم دانش از روش های سنتی مانند مکانیزم های پاداش و ارزیابی عملکرد به مقصود ترغیب کارکنان برای تسهیم دانش بهره گیری کنند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • مطالعه تاثیر اکتساب دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر ایجاد دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر ذخیره کردن دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر توزیع دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر بهره گیری از دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر نگهداری از دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی  با فرمت ورد