مطالعه تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی

تعیین اهداف دانش:

هدف های مدیریت دانش، بایستی از هدف های اصلی سازمان نشأت گرفته و در سه سطح ارزشی، راهبردی و عملیاتی تعریف شوند. اهداف ارزشی دانش، فرصتهایی را برای مدیریت سازمان فراهم می کنند تا بتوانند یک فرهنگ سازمانی مناسب و علاقه مند به دانش را ایجاد کرده، و سیاستهای مناسبی را اتخاذ کنند.

در سطح استراتژیک، تبدیل و نگهداری سازمان بر مبنای مدیریت دانش و همچنین ایجاد فرهنگ و سیاستهای لازم در این زمینه انجام می گردد.

در سطح عملیاتی، با در نظر داشتن هدف ها بایستی نحوه شناسایی، بهره گیری، توزیع، کاربرد و نگهداری دانش، مشخص و  برنامه های لازم برای دستیابی به آنها در زمان معین، طراحی گردد و به مرحله اجرا در آید (پروبست و همکاران، 2000).

ب) شناسایی دانش: با طرح این پرسش که “آیا می دانیم که چه می دانیم؟”، بایستی انجام این وظیفه مدیریت دانش؛ یعنی مرحله کشف دانش را آغاز نمود. بسیاری از سازمان ها بخاطر ناآشنایی با دانش خود، در تصمیم گیری ها و هدف گذاری هایشان به مانع بر می خورند. لازم می باشد شناسایی منابع دانش درون و بیرون سازمان، همزمان انجام  گردد.

پ) کسب دانش: در این مرحله، دانش ها بایستی از بازار داخلی و خارجی نظیر دانش های مربوط به مشتری، تولید، همکاران، رقبا، و غیره از منابع شناسایی شده در مرحله کشف، کسب گردد؛ و نیز مشخص شودکه چه قابلیت هایی را می توان از خارج خریداری نمود و مورد بهره گیری قرار داد.

ت) توسعه دانش: با در نظر داشتن پایه های موجود، بایستی دانش سازمان را گسترش داد، البته این امر، شامل توسعه قابلیت، محصول، ایده های جدید، فرآیند ها و مسائلی همانند این می گردد. توسعه و بهبود دانش در یک سازمان دانش- محور به روشهای مختلفی امکان پذیر می باشد. بعضی از این روشها منجر به بهبود دانش از طریق منابع خارج از سازمان می شوند. به این روشها، روشهای کسب دانش گفته می گردد. مستقیم ترین و گاهی مؤثرترین راه برای کسب دانش بیرونی، خرید آن می باشد. یعنی سازمان، فرد یا افرادی را که از دانش مورد نیاز برخوردارند استخدام می کند.

(داونپورت، 1998، صص38-37 ).

به گونه معمول توسعه دانش به عنوان محصول واحدهای پژوهش و توسعه سازمانها در نظر گرفته
می گردد (پروبست و همکاران، 2000)، اما این تنها منبع توسعه دانش نیست. هر نوع فعالیت یا اقدامی که بتواند ظرفیت یادگیری[1] افراد را ارتقاء دهد، در حقیقت به توسعه دانش فردی کمک کرده می باشد. پس، فعالیتهای توسعه منابع انسانی مانند روشهای توسعه درونی دانش به حساب
می آیند. ایجاد یک فضای خلاق و نوآور که به شکوفایی قابلیتهای اعضای سازمان در حل مسائل و معضلات سازمانی بینجامد، یکی دیگر از راههای توسعه دانش از درون سازمان به شمار می رود. همچنین فرآیند خلق و ایجاد دانش جدید نیز در زمره روشهای توسعه دانش از درون سازمان به حساب می آید ( نوناکا، 1997، ص15).

ث) تسهیم و توزیع دانش: دانش کالایی می باشد که در اثر تعامل افراد و ارتباطات آنها قابل انتقال
می باشد. به عبارت بهتر تسهیم دانش هم می تواند به معنای یک فرآیند متمرکز جهت دار برای پخش دانش در میان گروه معینی از کارکنان قلمداد گردد؛ و هم می تواند مبین انتقال دانش بین افراد در داخل گروههای کاری باشد. در توزیع دانش بایستی به یک اصل عمومی توجه نمود و آن اینکه ” لازم نیست همه کس همه چیز را بدانند”. پس بعضی از دانش های سازمان که محرمانه بوده و یا جزو اسرار تلقی می شوند، نباید توزیع شوند. فناوری اطلاعات، یکی از ابزارهای مهم تسهیم دانش می باشد همچنین وجود ساختارها و ارتباطات غیر رسمی در توزیع دانش تأثیر مهمی اعمال می کنند . ( پیج،[2]1999، صص28-25 ).

در تسهیم دانش مسائلی همچون چگونگی به اشتراک گذاری دانش موجود و انتقال آن به محل مناسب و مورد نیاز و چگونگی انتقال دانش، به گونه ای که در سازمان قابل دسترسی و بهره گیری باشد؛ و نیز چگونگی انتقال دانش از سطح فردی به سطح دانش گروهی و سرانجام سطح دانش سازمانی، مانند مواردی می باشد که در دستور کار این بخش از مدیریت دانش قرار می گیرد.

ج) بهره برداری از دانش: می توان بهره برداری از دانش را معادل “مرحله اجرا و پیاده سازی[3]” در فرآیند مدیریت دانش دانست. در این بخش، موانعی که بر سر راه بهره گیری مفید از دانش جدید می باشد بایستی شناسایی و رفع شوند تا از آن بتوان، به گونه عملی در ارائه خدمات و محصولات بهره گیری نمود.

مانند مهمترین موانع بهره برداری از دانش، کوری سازمانی و مانع فرهنگی می باشد. «کوری سازمانی»[4] وقتی اتفاق می افتد که رویه های جاری سازمان در اقدام با موفقیت همراه باشند. در آن صورت دانش افراد تثبیت می گردد و آنگاه نسبت به هر نوع دانش جدیدی که در صدد بهبود عملکرد یا ارتقای کارآیی آنها باشد با دیده شک و تردید نگاه می کنند (پروبست و همکاران، 2000 ).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1 – Learning Capacity

[2] – Page

2 – Implementation Phase

3 – Organizational Blindness

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • مطالعه تاثیر اکتساب دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر ایجاد دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر ذخیره کردن دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر توزیع دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر بهره گیری از دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر نگهداری از دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی  با فرمت ورد