عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان

) مقدمه

سازمان ها از جو یکسانی برخوردار نیستند. همانگونه که اعضا متفاوتند، جو نیز از سازمان به سازمان دیگر متفاوت می باشد.جو موجب فرق سازمانها از یکدیگر میگردد و در نتیجه نتایج کارها و فعالیت های سازمان را تحت تاثیر قرار داده و می تواند موجب افزایش روحیه و انگیزش کارکنان گردد و در رفتار و اعمال اعضاء تاثیرگذار باشد. جو سازمانی به منزله یک پل اقدام می ‌کند. در یک طرف پل جنبه های عینی و محسوس سازمان از قبیل ساختار، مقررات و شیوهای رهبری قرار دارندو در طرف دیگر روحیه و رفتار کارکنان واقع شده می باشد. بدین ترتیب رفتار تابعی از شیوه های رهبری یا ساختار سازمانی نیست، بلکه هرکس از دریچه ای که به رنگ ارزش ها،نیازها،و شخصیت خودش می باشد به سازمان می نگرد و این همان اداراکاتی می باشد که در طرز تفکر و رفتارش تاثیرمی گذارد(کریمی وهمکاران ،1389) از سوی دیگراخلاق موضوعی می باشد که در قاموس زندگی فردی و اجتماعی بشر ها فراموش نشده و نخواهد گردید.  در همین راستا بکارگیری اصول اخلاقی در زندگی کاری، یکی از مهم ترین پارامترها در موفقیت سازمان نیز به شمار می رود (غلامی،1388). سازمانها برای بجای آوردن امور سازمانی خود، علاوه بر معیارهای فنی و تخصصی، به مجموعه ای از رهنمودهای اخلاقی و ارزشی نیاز دارند که  هدایت گرآنان را در رفتارها ی سازمانی بوده و نوعی هماهنگی و وحدت رویه را در حرکت به سوی شیوه مطلوب جمعی و عمومی میسر سازد . در دیدگاه طبیعت گرایانه بشر جزیی از سازمان بوده و کنش وی با مولفه های سازمانی با هدف بقا و زندگی صورت می پذیرد. پیش روی، دیدگاه ارزش گرایانه بر این باور می باشد که برای بشر در محیط کاری، تحلیل و مقایسه مستمر محیط با ارزش ها و اصول پذیرفته شده فردی و سازمانی و نیز مبنای اخلاقی تصمیم گیری های سازمانی مهم و ضروری می باشد. از این رو امروزه یکی ا ز عوامل مهم  در شکل گیری ارتباطات مطلوب سازمانی ، نیل به بهره وری،  و رفتار های یادگیری،  جو اخلاقی می باشد که خود زیر سیستمی از سیستم جامع تر جو سازمانی می باشد (نجفی و همکاران، 1389).

 2-2-2) جوسازمانی

مفهوم جو سازمانی[1] برای توصیف محیطی که افراد در آن فعالیت می کنند بکار گرفته می گردد. جو سازمانی محیط فیزیکی، اجتماعی، سازمانی و موقعیتی را در بر می گیرد.  جو سازمانی شخصیت یک سازمان می باشد؛ بعضی آن را سیمای کیفی افراد تلقی می کنند. بر این اساس  می توان جو سازمانی متنوع بر اساس ویژگی های متمایز کننده محیط را شناسایی نمود. فارهند و وان گیلمر[2]  (1964)جو سازمانی را مجموعه ویژگیهای یک سازمان توصیف می کنند که سازمانی را از سازمان دیگر مجزا ساخته و رفتار افراد در سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد (Bellou & Andronikidis,2009). ریچر و اشنایدر[3] جو سازمانی را به عنوان” ادراکات مشترکی[4]  ” تعریف میکنند که همه آن چیز که بوقوع می پیوندد، حول آن شکل می گیرد. دو رویکرد رایج در مطالعه جو سازمانی، رویکردهای شناختی[5]  و ادراک مشترک سازمانی نام دارند. رویکرد شناختی مفهوم جو را در سطح ادراک فردی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. دیدگاه دوم  یا ادراک مشترک سازمانی، بر اهمیت ادراکات گروهی تاکید نموده و جو سازمانی را منبعث از آن در نظر می گیرند(احمدی و پناهی، 1388). درتعاریف متعدد مطرح شده  پیرامون جو سازمانی به دو عنصر مشترک تصریح می گردد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1) سیستم شناختی (عنصر ذهنی)، که بیانگر سیستم‌های ارزشی پذیرفته شده از سوی اعضا سازمانی می باشد.

2) برداشت‌های جمعی (عنصر احساسی) که از سیاست‌ها، عملکرد و روش‌های سازمان نشات می‌گیرد.

مورد اول بیشتر به فرهنگ سازمان مرتبط می باشد.  مورد دوم بیانگر شرایطی می باشد که به موجب آن عملکرد مدیریت سازمان مورد تاکید می باشد. جو، نمای قابل دید و فرهنگ بخش غیر قابل رویت سازمان می باشد. بعضی جو را مثل یک کوه یخ شناور در آب به تصویر می کشند. اگر چه اندیشمندان راجع به تعریف جو سازمانی اتفاق نظر ندارند، اما اکثر آنان در خصوص ویژگیهای آن دیدگاه های یکسانی ابراز داشته اند و ویژگیهای زیر را برای جو سازمانی برشمرده اند:

[1] Organizational Climate

[2] Forehand and von Gilmer

[3] Richer & shnider

[4] Shared perceptions

[5] Cognitive Approach

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • سنجش ارتباط بین جو اخلاقی مبتنی بر مسئولیت سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان

                           سنجش ارتباط بین جو اخلاقی مبتنی بر رعایت اصول و قوانین حرفه ای سازمان و مشارکت فرد در                                فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان با فرمت ورد