مطالعه تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان

اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی: سنجش ارتباط بین جو اخلاق سازمانی و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان

اهداف فرعی:- سنجش ارتباط بین جو اخلاقی خودخواهانه سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان

  • سنجش ارتباط بین جو اخلاقی مبتنی بر مسئولیت سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان
  • سنجش ارتباط بین جو اخلاقی مبتنی بر رعایت اصول و قوانین حرفه ای سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان

1-5)چارچوب نظری پژوهش

تمام مطالعات پژوهش بر یک چارچوب مفهومی استوار می باشد که متغیرهای مورد نظر و روابط میان آنها را مشخص می سازد. در این بخش با ذکر بعضی از مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته می باشد به مطالعه پیشینه پژوهش پرداخته و سپس متغیرهای مرتبط با پژوهش را معرفی می‌نماییم.

یکی از پژوهش‌های انجام شده در ارتباط با این پژوهش، پژوهش تسنگ وفان  (2011) بوده که هدف آن مطالعه تاثیر جو اخلاق سازمانی بر مدیریت دانش بوده می باشد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد نتایج آماری معناداری حول محور تاثیر جو اخلاق سازمانی بر مدیریت دانش بدست آمد. نتایج پژوهش حاکی از این بود که رعایت اصول اخلاقی واحساس تعهد و مسئولیت و تکیه بر قوانین و مقررات،موجب ارتقاء  عملکرد سازمانی و بهبود مشارکت کارکنان در فرآیند مدیریت دانش خواهد بود و همچنین نشان داده گردید که جو اخلاقی از طریق مدیریت دانش برعملکرد شغلی کارکنان تاثیر مثبت دارد.

در پژوهش دیگری توسط رضاییان فردویی و قاضی نوری(1389) با عنوان ” مدل یابی تأثیر اخلاق در موفقیت های سیستم های مدیریت دانش ” نتایج پژوهش نشان داد که ارتباط بین شاخصهای اخلاقی و ابعاد کارکردی فرآیند مدیریت دانش ،معنا دار بوده می باشد.بین شاخصهایی مانند اعتماد فردی و گروهی،صداقت،رعایت مالکیت،کمک و همدلی،تعهد،مسئولیت پذیری،وجدان و دقت در صحت و ابعاد کارکردی فرآیند مدیریت دانش شامل خلق،سازمان دهی،انتشار و بکارگیری دانش همبستگی هست.

در پژوهش انجام شده توسط تسانگ هو[1])2009) با عنوان ” ارتباط بین توانمند سازیهای مدیریت دانش و عملکرد”  که به مطالعه تأثیر توانمندسازهای مدیریت دانش بر عملکرد مالی با میانجی گری های شاخصهای عملکردی مدیریت دانش پرداخته می باشد.نتایج پژوهش نشان داد که ارتباط توانمند سازیهای مدیریت دانش با شاخصهای عملکردی مدیریت دانش نظیر استراتژی و رهبری ،مثبت و معنا دار بوده  و همچنین ارتباط بین شاخصهای عملکردی مدیریت دانش و شاخصهای عملکردی مالی،مثبت و معنا دار می باشد.پس توانمندسازهای مدیریت دانش با میانجی گری شاخص های  مدیریت دانش ، بر عملکرد مالی سازمان،تاثیر مثبتی دارند.

درپژوهشی توسط اخوان  و یزدی مقدم(1392) با عنوان ” مطالعه توام تأثیر اصول اخلاقی و مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی” می باشد.این پژوهش به رعایت اصول اخلاقی از سوی نیروی انسانی سازمان که می تواند به ارتقاء عملکرد سازمانی و و هر چه بهتر پیاده سازی شدن مدیریت دانش کمک نماید،پرداخته می باشد.یافته های پژوهش نشان داد که بین اصول اخلاقی و عملکرد سازمانی ارتباط مثبت و قوی مستقر می باشد.همچنین ارتباط بین اصول اخلاقی و و فرآیند مدیریت دانش ،مثبت و معنا دار می باشد اما بین فرآیندهای مدیریت دانش و عملکرد سازمانی،ارتباط معنا داری وجود ندارد.پس مشخص گردید،اگر چه اصول اخلاقی به گونه مستقیم بر عملکرد تاثیر مثبت دارد اما با میانجی گریهای مدیریت دانش نتوانسته بر عملکرد تاثیر گذار باشد

[1]–  Chin-Tsang Ho

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • سنجش ارتباط بین جو اخلاقی مبتنی بر مسئولیت سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان

                           سنجش ارتباط بین جو اخلاقی مبتنی بر رعایت اصول و قوانین حرفه ای سازمان و مشارکت فرد در                                فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان با فرمت ورد