مطالعه تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی

 

 

  اهداف کاربردی:

این پژوهش با مطالعه تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور درصدد می باشد تا زمینه را برای بهبود بهره وری هر چه بیشتر سازمان مورد پژوهش و در نتیجه ارائه بهتر خدمات را به جامعه مساعد نماید.

1-4- سوال های پژوهش

سوال اهم :

 • آیا فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور تاثیری دارد؟

 

سوالات اخص:

 • آیا اکتساب دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور تاثیر دارد؟
 • آیا ایجاد دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور تاثیر دارد؟
 • آیا ذخیره کردن دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور تاثیر دارد؟
 • آیا توزیع دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور تاثیر دارد؟
 • آیا بهره گیری از دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور تاثیر دارد؟
 • آیا نگهداری از دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور تاثیر دارد؟

1-5- فرضیه های پژوهش:

فرضیه اهم :

 • فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور تاثیر دارد.

 

فرضیه های اخص:

 • اکتساب دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور تاثیر دارد.
 • ایجاد دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور تاثیر دارد.
 • ذخیره کردن دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور تاثیر دارد.
 • توزیع دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور تاثیر دارد.
 • بهره گیری  از دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور تاثیر دارد.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • نگهداری از دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور تاثیر دارد.

 

1-6-مدل پژوهش

مدل مفهومی پژوهش حاضر به صورت زیر در نظر گرفته می گردد:

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • مطالعه تاثیر اکتساب دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
 • مطالعه تاثیر ایجاد دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
 • مطالعه تاثیر ذخیره کردن دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
 • مطالعه تاثیر توزیع دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
 • مطالعه تاثیر بهره گیری از دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
 • مطالعه تاثیر نگهداری از دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی  با فرمت ورد