مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی در اندازه شناخت کارکنان از قوانین داخلی  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (ستاد)

– فرضیه های فرعی :

  1. بین اندازه آگاهی سازمانی بر حسب جنسیت تفاوت هست .
  2. بین اندازه آگاهی سازمانی بر حسب واحد محل اشتغال تفاوت هست .
  3. بین اندازه آگاهی سازمانی بر حسب سمت سازمانی تفاوت هست .
  4. اندازه تحصیلات بر اندازه آگاهی سازمانی تاثیر دارد.
  5. سن افراد بر اندازه آگاهی سازمانی تاثیر دارد.
  6. سابقه خدمت بر اندازه آگاهی سازمانی تاثیر دارد.
  7. پایه سازمانی بر اندازه آگاهی سازمانی تاثیر دارد.

 

1-7- قلمرو پژوهش 

 

1-7-1-  قلمرو زمانی: با در نظر ‌گرفتن مطالعات اولیه پژوهش قلمرو زمانی توزیع پرسشنامه پژوهش در آبان ماه 1393 پیش‌بینی می گردد.

1-7-2-  قلمرو مکانی:  قلمرو مکانی پژوهش حاضر واحد ستادی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران می‌باشد.

1-7-3-  قلمرو موضوعی: این پژوهش راجع به مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی بر اندازه شناخت کارکنان از قوانین داخلی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران می باشد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-8-تعریف متغیرهای پژوهش

آگاهی سازمانی: آگاهی سازمانی عبارت از این می باشد که چه گونه می توان از دانش سازمانی برای دست یابی به اهداف سود برد، چگونه می توان از دانش های بده  دست آمده، شیوه های اقدام تجویز شده، کانال های رسمی ارتباطات و تصمیم گیری به اهداف رسید(محمدی و زاهد،1384:182).

فرهنگ سازمانی: فرهنگ سازمانی عبارت می باشد از مجموعه ای از ارزش ها، اعتقادات و الگوهای رفتاری که هویت هست های سازمان را شکل داده و در شکل گیری رفتار کارکنان تأثیر بسزایی دارد. به بیانی دیگر فرهنگ سازمانی شامل پندارها، ارزش ها و الگوهای مشترکی می باشد که در سطح گروه آموخته و مورد پذیرش قرار گرفته و توسط اعضای سازمان نهادینه شده می باشد. فرهنگ به عنوان یک عامل کنترل به حساب می آید که موجب به وجود آمدن با شکل دادن به توجه ها در رفتار کارکنان می گردد . به طوری که شایستگی و تناسب فرد در سازمان، تناسب توجه ها و رفتار فرد با فرهنگ سازمانی را موجب می گردد که فرد بتواند به عنوان عضوی از سازمان در آید .(رابینز،1381، ترجمه پارساییان واعرابی: 49)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تعیین اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت خطوط لوله و                           مخابرات نفت ایران

             1-4-2- اهداف فرعی:

  1. تعیین تاثیر الگوی فرهنگ سازمانی رایج بر سازمان و اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت
  2. تعیین تاثیر بعضی از مولفه های سازمانی ( نظیر سابقه خدمت، سمت سازمانی ، پایه سازمانی ، واحد محل اشتغال) و اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت

                    3.  تعیین تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی ( نظیر تحصیلات، جنس) و اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از                                 قوانین داخلی شرکت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی در اندازه شناخت کارکنان از قوانین داخلی  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (ستاد)  با فرمت ورد