مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی در اندازه شناخت کارکنان از قوانین داخلی  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (ستاد)

فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی مانند مفاهیم سازمانی می باشد که تعریف آن نسبت به دیگر مفاهیم سازمانی بسیار دشوار می باشد. فرهنگ سازمانی عبارت می باشد از مجموعه ای از ارزش ها، اعتقادات و الگوهای رفتاری که هویت هست های سازمان را شکل داده و در شکل گیری رفتار کارکنان تأثیر بسزایی دارد. به بیانی دیگر فرهنگ سازمانی شامل پندارها، ارزش ها و الگوهای مشترکی می باشد که در سطح گروه آموخته و مورد پذیرش قرار گرفته و توسط اعضای سازمان نهادینه شده می باشد. این فرهنگ به اعضای سازمان هویت می دهد و باعث افزایش تعهد گروهی و استحکام سیستم اجتماعی آنان می گردد. از تعاریف دیگر فرهنگ سازمانی می توان به تعریف «لوئیس» تصریح نمود، وی فرهنگ سازمانی را این چنین تعریف می کند: «مجموعه ای از دریافت و تفاهم های مشترک برای سازمان دادن کنش هاست که زبان و دیگر محمل های نمادی را برای اظهار این تفاهم های مشترک به کار می گیرد.» (تورانلو، 1388)

رهبران در ایجاد و جهت دهی به فرهنگ سازمانی تأثیر بسزایی دارند. رهبران ارزش ها و سیستم های مورد نظر برای موفقیت پایدار سازمان را ایجاد کرده و با اقدام و رفتار مناسب خود آن ها را به اجرا در می آورند. رهبران ارزش ها و اخلاق سازمانی را ایجاد کرده و خود الگوی فرهنگ تعالی در سازمان هستند. رهبران از طریق ترغیب و تشویق به توانمند سازی (تفویض اختیاری)، خلاقیت و نوآوری، بعنوان مثال از طریق تغییر ساختار سازمان، سرمایه گذاری در آموزش و فعالیت های بهبود قادر هستند جهت سازمان را تغییر داده و سایرین را برای پیروی از آن تهیج نمایند.

در نظر داشتن تأثیر رهبری در موسسات آموزش عالی، مهمترین و اصلی ترین معیار در مدیریت کیفیت دانشگاه ها به شمار می رود. مقوله رهبری نشان می دهد چگونه مدیران ارشد دانشگاه ها به تحقق ارزش ها، جهت عملکرد، تمرکز بر دانشجویان و ذینفعان، یادگیری دانشجو، اشتغال، نوآوری و آموزش سازمانی می پردازند. شاخص رهبری هم چنین نشان می دهد که چطور موسسات آموزش عالی، مسئولیت های خود را در قبال عموم مردم انجام داده و ارتباط کلیدی با آن ها مستقر می کند. (شفیع زاده، 1385: 4)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

خط مشی و استراتژی ها نیز در شکل دهی به فرهنگ سازمانی موثرند. سازمان های متعالی مأموریت و آرمان خود را از طریق تدوین یک استراتژی و تمرکز بر منابع زینفعان و با در نظر گرفتن بخشی از بازار به اجرا در می آورند. خط مشی و استراتژی بهتر می باشد مبتنی بر اطلاعات حاصل از اندازه گیری عملکرد، تحقیقات، یادگیری و فعالیت های بیرونی باشد خط مشی و استراتژی از طریق همسوکردن، اولویت بندی، توافق، جاری سازی و تفهیم برنامه ها، اهداف و مقاصد و پیگیری دستاورها تعالی سازمان را به همراه دارد. (شفیع زاده، 1385: 5)

مقصود از فرهنگ سازمانی، سیستمی از استنباط مشترک می باشد که اعضاء نسبت به یک سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می گردد. کریس آجریس، فرهنگ سازمانی را نظامی زنده می خواند و آن را در قالب رفتاری که مردم در اقدام از خود عیان می سازند، راهی که بر آن پایه به گونه واقعی می اندیشند و احساس می کنند و شیوه ای که به گونه واقعی با هم رفتار می کنند تعریف می کند. ادگارشاین نیز فرهنگ سازمانی را این گونه تعریف می کند: یک الگویی از مفروضات بنیادی می باشد که اعضای گروه برای حل مسائل مربوط به تطابق با محیط خارجی و تکامل داخلی آن را یاد می گیرند و چنان خوب اقدام می کند که معتبر شناخته شده، سپس به صورت یک روش صحیح برای درک، اندیشه و احساس کردن در ارتباط با حل مسائل سازمان به اعضای جدید آموخته می گردد.

جیمزپرسی معتقد می باشد که افراد یک سازمان دارای ارزش های مشترک ، عقاید، معیارهای مناسب برای رفتار، زبان مخصوص، رمزها و سایر الگوی فکری و رفتاری هستند و به گونه اختصار، فرهنگ سازمان را الگویی از مقاصد مشترک افراد سازمان تعریف می کند. به عقیده ی پژوهشگر دیگری، فرهنگ سازمانی عبارت می باشد از اندیشه ی مشترک اعضای یک سازمان که آن ها را از سازمان دیگر متمایز می کند. این پژوهشگر می نویسد، علی رغم اینکه تعریف واحدی از فرهنگ سازمانی وجود ندارد اما می توان گفت همه ی افرادی که در این زمینه مطالعه نموده اند همگی توافق دارند که فرهنگ:

  • کلی می باشد که از مجموع اجزای آن بیشتر می باشد.
  • تاریخچه سازمان را منعکس می کند.
  • به مطالعه ی بشر شناسی مانند رسوم و نهادها مربوط می گردد.
  • توسط گروهی از افراد که یک سازمان را تشکیل داده اند شکل گرفته می باشد.
  • حرکت آن کند و سخت می باشد.
  • تغییر آن به سختی انجام می شود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تعیین اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت خطوط لوله و                           مخابرات نفت ایران

             1-4-2- اهداف فرعی:

  1. تعیین تاثیر الگوی فرهنگ سازمانی رایج بر سازمان و اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت
  2. تعیین تاثیر بعضی از مولفه های سازمانی ( نظیر سابقه خدمت، سمت سازمانی ، پایه سازمانی ، واحد محل اشتغال) و اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت

                    3.  تعیین تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی ( نظیر تحصیلات، جنس) و اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از                                 قوانین داخلی شرکت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی در اندازه شناخت کارکنان از قوانین داخلی  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (ستاد)  با فرمت ورد