مطالعه تاثیر عوامل موثر بر هم نوایی نام ونشان تجاری رویکرد مشتری محور

تعریف مفهومی و عملیاتی

1-آگاهی/تداعی برند

آگاهی برند:

توانایی یک خریدار بالقوه در تشخیص یا یادآوری اینکه برند به یک طبقه ی محصول مشخص تعلق دارد(آکر1996).آگاهی برند به عنوان نقطه پرتاب برای ساخت ارزش ویژه برند توصیف شده می باشد(کلر 1993) برای اینکه افراد بتوانند تفکرات مساعد نسبت به یک برند را حفظ کنند بایستی آغاز از آن برند آگاه باشند. پس مولفان بسیاری فرضیه پردازی کرده اند که آگاهی برند بر تداعی برند تاثیر می گذارد (آکر 1996, گلدن ودیگران2001, کلر 1993, راس 2006,راس و دیگران2008) . مشتریانی که آشنایی سطح بالایی با یک برند دارند گستره و عمق تفکراتشان درمورد برند بیشتر می باشد و احتمالش بیشتر می باشد که گرایش مثبتی نسبت به برند داشته باشند.(کمپبل[1],کلر 2003).

کلر (1993) دو بعد از آگاهی برند را پیشنهاد داد: فراخوانی برند و بازشناسی برند. بازشناسی برند زمانی اتفاق می افتد که یک مشتری بتواند یک برند را شناسایی کند ، برندی که از قبل با نماد یا نام برند، به عنوان یک نشانه، به مشتری عرضه شده می باشد. فراخوانی برند زمانی اتفاق می افتد که مشتری در صورت اجبار بتواند یک برند را در یک طبقه ی محصولی خاص بدون آن که با نوعی نشانه عرضه شده باشد از ذهن بازیابی کند.

 

تداعی برند:

      تداعی برند ، گره های اطلاعاتی هستند که به گره های برند ، شامل مفاهیم برند در ذهن مشتری ، مرتبط اند(کلر1998). این باور هست که هر بخشی از اطلاعات در حافظه به شکل گره هایی باز نمایانده می گردد که به واسطه ی تداعی با هم مرتبط اند. به گونه کلی ، این قسمت ها شبکه ی تداعی را می سازند که در آن همه ی دانش ها، با دیگر گره ها به هم تنیده شده می باشد. اگر یک عقیده با دیگری بسیار مرتبط باشد، آنها به شدت به هم مربوط و دست یافتنی هستند

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] -Campbell

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ارزیابی تاثیر تعیین کنندگان ارزش ویژه نام ونشان تجاری بر هم نوایی با نام ونشان تجاری مشتری محور در بانک صادرات

اهداف فرعی

1-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر ادراک مشتریان از برتری برند.

2-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر اندازه تاثیر برند.

3-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر اندازه هم نوایی با برند.

4-مطالعه اثر ادراک مشتریان از برتری برند بر اندازه تاثیر برند.

5-مطالعه اثر ادراک مشتریان از برتری برند بر اندازه هم نوایی با برند.

6-مطالعه اندازه تاثیر برند بر اندازه هم نوایی با برند.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر عوامل موثر بر هم نوایی نام ونشان تجاری رویکرد مشتری محور با فرمت ورد