مطالعه تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس در زمینه محصولات لبنی در شهر شیراز

نمونه آماری

از آنجا که تعداد اعضای جامعه آماری زیاد می باشد و مطالعه تک تک آنها کاری بسیار دشوار، وقت گیر و پر هزینه می باشد در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات نمونه گیری صورت گرفته می باشد. برای انجام نمونه گیری از روش تصادفی ساده بهره گیری شده می باشد.

آغاز تعداد نمونه مشخص می گردد و سپس از نمونه گیری( توزیع پرسشنامه ) طبقه بندی شده تصادفی بهره گیری خواهد گردید.

.

 

1-10-تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح

1-10-1-  متغیر های پژوهش و تعریف عملیاتی متغیر مستقل و وابسته

متغیر مستقل: یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی می باشد که بعد از انتخاب،  دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق مقادیری را می پذیرد تا تاثیرش روی متغیر دیگر( وابسته) نظاره می گردد. که در این پژوهش متغیرهای مستقل شامل محصول ، قیمت ، توزیع ، تدابیر ترفیع و خصوصیات فروشنده می باشد.

متغیر وابسته: متغیری می باشد که تغییرات آن تحت تاثیر متغیر مستقل قرار می گیرد که در این پژوهش افزایش فروش شرکت پگاه فارس می باشد.

 

1-10-2- تعریف واژه ها

آمیخته بازاریابی: آمیخته بازاریابی به عنوان مجموعه ای از متغیرهای بازاریابی قابل کنترل می باشد که یک شرکت در هم می آمیزد تا باعث جوابگویی نبازهایش در بازار هدف گردد.(Rafiq & Ahmed, 1995, P.4)

محصول: محصول یا کالا اساسی ترین ابزار ترکیب عناصر بازاریابی می باشد. محصول ، حاصل کار عرضه محسوس موسسه به بازار می باشد. به بیانی دیگر،

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • مطالعه تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • اولویت بندی عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس در زمینه محصولات لبنی در شهر شیراز  با فرمت ورد