مطالعه تاثیر عوامل موثر بر هم نوایی نام ونشان تجاری رویکرد مشتری محور

روش پژوهش

مقصود از طرح پژوهش، خطوط کلی، برنامه یا استراتژی خاصی می باشد که به کار گرفته خواهد گردید تا دقیقاً به پرسش‌های پژوهش موجود در یک پژوهش خاص پاسخ دهد (Christensey Johnson، 2004) با در نظر داشتن گفته Babbe (2007)، طرح پژوهش مستلزم تصمیمات بسیار می باشد راجع به این که در یک جمعیت مشخص با یک مجموعه خاص از شیوه‌های پژوهش چه مبحثی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

یک برنامه یا یک طرح پژوهش عبارت می باشد از اختصار ای از اینکه مراحلی که محقق برای رسیدن به هدف پژوهش خواهد پیمود. این مراحل از اظهار مسأله وطرح فرضیه شروع می گردد وپس ازتجزیه وتحلیل اطلاعات بدست آمده به اخذ نتیجه وارایه پیشنهادات برای موسسات مالی، بانک ها ودیگر سازمانهای اعتباری وتجاری خاتمه می یابد(نبوی ،1378،ص48).

تحقیقات ازنظر نوع هدف به پنج دسته تقسیم می شوند:

-بنیادی

– کاربردی

– پژوهش توسعه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– تحقیقات علمی

تحقیقات ارزیابی

پژوهش حاضر برحسب هدف یک پژوهش کاربردی می باشد زیرا در پی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد. هم چنین تحقیقات علمی براساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز به سه دسته پژوهش اکتشافی ، توصیفی آزمایشی تقسیم می شوند که پژوهش مذکور برحسب نحوۀ گردآوری داده ها پژوهش توصیفی می باشد. زیرا به جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیات یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی می پردازد که همبستگی متغیرها را مطالعه می کند.

تحقیقات توصیفی را می توان به 5 دسته پیمایشی ، همبستگی ، اقدام پژوهی ، مطالعه موردی ، پژوهش علی – مقایسه ای تقسیم نمود.( سرمد و دیگران،1385) برای مطالعه تاثیر وارزیابی ، مناسب ترین روش، روش پیمایش می باشد، درتحقیق مذکور با بهره گیری از روش پیمایشی به مطالعه تاثیر عوامل موثر(تعیین کننده)  بر هم نوایی نام ونشان تجاری مشتری محوردر بانک صادرات استان تهران پرداخته ایم. دراین روش و برای گردآوری داده ها از گروه هایی از افراد خواسته می گردد تا به تعدادی پرسش ها پاسخ دهند. این پژوهش به این علت میدانی می باشد که در آن اطلاعات توسط پژوهشگر به صورت مستقیم از  مشتریان به وسیله پرسش نامه  گردآوری می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ارزیابی تاثیر تعیین کنندگان ارزش ویژه نام ونشان تجاری بر هم نوایی با نام ونشان تجاری مشتری محور در بانک صادرات

اهداف فرعی

1-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر ادراک مشتریان از برتری برند.

2-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر اندازه تاثیر برند.

3-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر اندازه هم نوایی با برند.

4-مطالعه اثر ادراک مشتریان از برتری برند بر اندازه تاثیر برند.

5-مطالعه اثر ادراک مشتریان از برتری برند بر اندازه هم نوایی با برند.

6-مطالعه اندازه تاثیر برند بر اندازه هم نوایی با برند.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر عوامل موثر بر هم نوایی نام ونشان تجاری رویکرد مشتری محور با فرمت ورد