مطالعه تاثیر عوامل موثر بر هم نوایی نام ونشان تجاری رویکرد مشتری محور

هدف کاربردی

مدیران بازاریابی بانک ها ، صنایع تولیدی و خدماتی

 

جنبه نوآوری و جدید بودن پژوهش

تعیین تاثیر عوامل موثر(تعیین کننده)  بر هم نوایی نام ونشان تجاری مشتری محور بانک صادرات استان تهران

رئوس کلی فصل‌ها

محتوای فصل های بعد به این ترتیب سازماندهی می گردد. در فصل 2، پس‌زمینه مفهومی ارزش ویژه برند براساس یک مطالعه گسترده از موضوع قبلی مطرح خواهد گردید. تحقیقات درمورد جزئیات گوناگون ارزش ویژه برند، برتری برند، تأثیر برند و هم نوایی با برند مرور خواهد گردید. در ادامه بازنگری موضوع، بنیاد مفهومی و نظری این پژوهش ارائه خواهد گردید. در فصل 3، توصیفی از متدلوژی (روش شناسی) پژوهش که در ساختار مدل سنجش به کار رفته، ارائه خواهد گردید. همچنین توصیفی از این نکته که چگونه فرضیات پژوهش ایجاد و آزمایش شده اند به دست داده خواهد گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ارزیابی تاثیر تعیین کنندگان ارزش ویژه نام ونشان تجاری بر هم نوایی با نام ونشان تجاری مشتری محور در بانک صادرات

اهداف فرعی

1-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر ادراک مشتریان از برتری برند.

2-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر اندازه تاثیر برند.

3-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر اندازه هم نوایی با برند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-مطالعه اثر ادراک مشتریان از برتری برند بر اندازه تاثیر برند.

5-مطالعه اثر ادراک مشتریان از برتری برند بر اندازه هم نوایی با برند.

6-مطالعه اندازه تاثیر برند بر اندازه هم نوایی با برند.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر عوامل موثر بر هم نوایی نام ونشان تجاری رویکرد مشتری محور با فرمت ورد