مطالعه تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان

فرآیندهای مدیریت دانش

زولانسکی[1] ( (1996 دیدگاه بهترین شیوۀ مدیریت دانش در شرکت را معرفی نمود و نشان داد که چهار مرحله در این فرایند هست که عبارتند از:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شروع ) جستجو(: مرحلۀ اول، با شناخت منگاره و جستجو برای دانش مورد نیاز جهت حل آن آغاز می گردد. جستجو برای دانش ممکن می باشد منجر به یافتن یک راه حل اولیه باشد، زمانی که دانش مورد نیاز برای حل منگاره پیدا نمود گردید، فرایند از طریق مرحلۀ دوم یعنی بکارگیری دانش پیدا نمود شده ادامه می یابد.
  • راه اندازی ) یادگیری (: این مرحله جاییست که در آن منابع و دریافت کنندگان برنامه قرار دارند و همۀ فعالیت های لازم برای انتقال دانش انجام می گردد.
  • وارد اقدام شدن )تمرین(: در این مرحله در پیدا نمود کنندگان، شروع به بهره گیری از دانش کسب شده می کنند. مباحث و منگارهات جهت اطمینان از این که در پیدا نمود کنندگان قادر به دستیابی به عملکرد رضایتبخش هستند، مورد ارزیابی قرار می گیرند. مرحلۀ اقدام، روزنۀ کوچکی به سوی فرصت هایی برای برطرف کردن منگارهات غیر منتظره می گشاید.
  • ادغام (درک ): مرحلۀ ادغام، پس از این که گیرنده به نتایج رضایت بخش از طریق دانش منتقل شده دست پیدا نمود، شروع می گردد. آن در کوشش برای رفع موانع بوده و با چالش هایی جهت روزمره کردن فعالیت های جدید سرو کار دارد ( .(Chen&Wanng , 2012

مدیریت دانش کوشش و کوشش هوشیارانه سازمانی در جهت کسب و افزایش توان رقابتی، خلاقیت، نوآوری و بهره وری در دنیایی با تغییرات سریع تکنولوژی و بازار آشفته و پردردسر امروزی می باشد. مدیریت دانش را می توان فرایند ایجاد، تأیید، ارائه، توزیع و کاربرد دانش دانست. این پنج عامل در حوزه مدیریت دانش برای یک سازمان زمینل آموزش، بازخورد، آموزش مجدد و یا حذف آموزش را فراهم می آورد که معمولاً برای ایجاد، نگهداری و احیای قابلیت هایسازمان مورد نیاز می باشد. نشکل2-6-فرآیند مدیریت دانش را در قالب پنج مرحله زیر نشان می دهد ( Batt,2001).

 

[1] Szulanski

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • سنجش ارتباط بین جو اخلاقی مبتنی بر مسئولیت سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان

                           سنجش ارتباط بین جو اخلاقی مبتنی بر رعایت اصول و قوانین حرفه ای سازمان و مشارکت فرد در                                فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان با فرمت ورد