مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی در اندازه شناخت کارکنان از قوانین داخلی  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (ستاد)

یکپارچگی

مرتن تاکید خاص روی یکپارچگی دارد. یکپارچگی از نظر او عبارت می باشد از روابط بین اهداف نهادی شده از یک سو و وسایل نهادی شده از سوی دیگر می باشد. تمایل اهداف و وسایل نهادی شده برای تاثیر متقابل بر روی یکدیگر موجب می گردد که روابط کارکردی بین این ساخت ها به وجود آید. مرتن با وجود اینکه ریشه های ساختی  و اجتماعی را در بروز رفتار موثر  می داند، به تأثیر اراده در بروز رفتار توجه خاصی دارد. از آنجایی که اراده در بروز رفتار  موثر می داند، به تأثیر اراده در رفتار توجه خاصی دارد. از آنجایی که اراده در بروز رفتار تأثیر اساسی دارد، پس آگاهی تأثیر بسیار اساسی در نظام اجتماعی پیدا می کند. افراد بر اساس آگاهی از جایگاه و جایگاه خود، آگاهی از شرایط ساختی و اجتماعی محاط برخود، رفتارهایشان را برای حفظ یکپارچگی تنظیمی می کنند. شیوه های متفاوتی که افراد برای حفظ یکپارچگی در پیش می گیرند، تأثیر اراده را در تنظیم رفتارشان نشان می دهد. آگاهی سازمانی از نظر مرتن عبارت می باشد از آگاهی از اندازه یکپارچگی در سازمان، آگاهی از سوء یکپارچگی و آگاهیاز راه های حصول به یکپارچگی توسط کارکنان می باشد. یا به تعبیری آگاهی سازمانی را می توان آگاهی از مجموعه عوامل، سایل، شرایط، رویه ها و ارزش هایی که به حفظ یکپارچگی سازمانی کمک می کند یا مزاحت هایی را برای یکپارچگی فراهم می نماید دانست (اسکیدمور،153:1372).

 

2-4-1-3-شیوه های انطباق

مرتن درمورد  یک نظام اجتماعی صحبت می کند که اندازه یکپارچگی آن تغییر می یابد. مرتن استدلال خود را با معیارهای توافق جمعی درمورد ارزش ها آغاز می کند و معتقد می باشد تمام اعضای جامعه در ارزش های مشترک سهیم هستند، اما از آنجایی که اعضای جامعه از نظر ساختارهای اجتماعی در جایگاه های مختلفی قرار داند، برای درک ارزش های مشترک از فرصت های مساوی برخوردار نیستند. چنین وضعی شیوه های انطباق متفاوتی را به دنبال دارد. به اظهار مرتن ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه در نحوه بروز رفتار افرادی که در جایگاه های مختلفی قرار گرفته اند، ایجاد فشار می کند. مرتن پنج الگوی متمایز از روابط فیمابین اهداف و وسایل تشکیل می دهد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعیین اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت خطوط لوله و                           مخابرات نفت ایران

             1-4-2- اهداف فرعی:

  1. تعیین تاثیر الگوی فرهنگ سازمانی رایج بر سازمان و اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت
  2. تعیین تاثیر بعضی از مولفه های سازمانی ( نظیر سابقه خدمت، سمت سازمانی ، پایه سازمانی ، واحد محل اشتغال) و اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت

                    3.  تعیین تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی ( نظیر تحصیلات، جنس) و اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از                                 قوانین داخلی شرکت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی در اندازه شناخت کارکنان از قوانین داخلی  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (ستاد)  با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه