عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس در زمینه محصولات لبنی در شهر شیراز

ویژگیهای یک نام خوب عبارتنداز:

نام بایستی حاوی مزیتها ، کیفیت و ویژگیهای محصول باشد.

بایستی به راحتی قابل تلفظ، درک و به خاطر آوردن باشد.

شاخص، برجسته و مجزا باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تلفظ آن در زبانهای دیگر آسان باشد.

از نظر قانونی و ثبت آن در کشورهای مختلف، منعی نداشته باشد.

بهتر می باشد یک نام خنثی باشد و گرایش منفی و یا مثبتی را ایجاد نکند.

معنای بد ویا منفی در زبانهای دیگر نداشته باشد.

نام بایستی قابلیت سازگاری با سایر محصولات شرکت را داشته باشد(اسماعیل پور،۱۳۸۴ ).

اسامی برند معنی دار( آنهایی که یک ویژگی مثبت یا منفعت محصول را اعلام می کنند) در مقایسه با اسامی برند بدون معنی، بطور ویژه مورد ارزیابی قرار می گیرند و سریعتر به خاطر آورده می شوند. اما ارزیابی اسامی برند بدون معنی در مقایسه با اسامی برند معنی دار، مستلزم مطالعه و زمان بیشتری می باشند. همچنین اسامی برند، ارزیابی کیفیت و ویژگیهای محصول را تحت تأثیر قرار میدهند Kohli & Others,2005,P. 1506)).

مطالعات علمی بر روی برند محصولات و خدمات مصرفی ، اندازه ارتباط بین مصرف کنندگان و برندها را به عنوان یک موضوع کلیدی تحقیقات، مطالعه   می کنند. مطالعات در این زمینه، ماهیت و اندازه ارتباطی که مصرف کنندگان با برندها پیشرفت می کنند، همچنین طریقه ملحق شدن به گروههای خاص یا جوامع پیرو برندها به مقصود ابراز و تقسیم کردن احساسات خود با دیگران در جهت الویت برندها را مورد مطالعه قرار می دهند. بهرحال تأثیر درک کلی برندها در شکل اعتبار آن و گروه بندیهای خاص هر برند بر روی ارتباطات برند در مطالعات موجود، مطالعه نشده می باشد. گروه بندی های خاص هر برند یک پیشگو و پیش بین بهتری برای اندازه ارتباطات برند در مقایسه با اعتبار دراز مدت برند به تنهایی می باشد Veloutsou & Moutinho, 2009, P.314)).

اطلاعات برند بر روی اطلاعات وارانتی تأثیر متقابل می گذارد و نتایج درک کیفیت را مشخص می کند. اثرات پیامهای مشترک برندها و وارانتی ها به اطلاعات ذاتی هر یک از پیامها و اعتبار نسبی هر یک در تداعی آن اطلاعات، بستگی دارد. وارانتی ها می توانند اعتبار پیامهای برند را با نتیجه مشخص بودن اثرات پیامهای برند، تقویت کنند( Price  & Dawar, 2003, P.165).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • مطالعه تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس
  • اولویت بندی عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس در زمینه محصولات لبنی در شهر شیراز  با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه