مطالعه تاثیر مدیریت سرمایه در گردش وتصمیمات مالی برسودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

6تاثیرروش های تامین مالی برروی ریسک وسودسهامداران

به منظورروشن کردن تاثیرروش های تأمین مالی برسودوریسک سهامداران ابتداواژۀ اهرم مالی موردنیازیک شرکت بوسیلۀ بدهی وسهام تعریف می گردد.منابع مالی موردنیازیک شرکت بوسیلۀ بدهی وسهام تأمین می گردد،نرخ بهره بدهی معمولاً ثابت می باشد وشرکت تعهدقانونی درپرداخت بهرۀ آن رادارد،نرخ سودسهام ممتازنیزثابت می باشد اما شرکت موقعی آن رامی پردازدکه سودی راکسب نموده باشدوبقیه درآمدنیزمتعلق به سهامداران عادی می باشد.یعنی سود بعدازکسربهره ومالیات وپرداخت سودسهام ممتازبه سهامداران عادی تعلق داردونرخ آن ثابت نیست وبستگی به خط مشی های تقسیم سودشرکت دارد.بهره گیری ازمنابع تأمین مالی باهزینۀ ثابت همانندبدهی ویاسهام ممتاز به همراه سهام عادی درساختارسرمایه به عنوان اهرم مالی توصیف می گردد.اهرم مالی توسط یک شرکت به منظورکسب درآمدبیشترنیست به پایین بودن هزینه منابع مالی باهزینۀ ثابت بکارگرفته می شودوبکارگیری این اهرم باعث افزایش یاکاهش بازده سهامداران خواهدگردید،اگرنرخ بازده دارایی بالاترازنرخ بهره باشدسودسهامداران افزوده خواهدشد. (رحمانی،1374)

2-2-7تاثیراهرم مالی برسود(بازده)سهامداران

منظوراصلی مؤسسه دراستفاده ازاهرم مالی افزایش بازده سهامداران درشرایط مساعدمی باشدنقش اهرم مالی درافزایش بازده سهامداران براساس این فرض قرارداردکه وجوه نیازرامی توان باهزینه ثابت(مانندوام دریافتنی ازبانک یادیگرمؤسسات یااوراق قرضه)باهزینه کمتری نسبت به بازده دارایی ها بدست آورد. پس تفاوت بین درآمدحاصل ازدارایی هاوهزینه وام های باهزینه ثابت بین سهامداران تقسیم می گرددوبه این ترتیب درآمدهرسهم(EPS)وبازده روی سرمایه صاحبان سهام(ROE)افزایش خواهدیافت، درهرصورت ROEوEPS کاهش خواهدیافت.اگرشرکت وام باهزینۀ بیشترازنرخ دارایی ها بدست آورد پس ROEوEPS ازعوامل مهم درتاثیراهرم مالی می باشند.

یکی ازعوامل اساسی که درتحلیل روش های مختلف مالی مدنظرقرارمی گیردتاثیرروشهای مختلف مالی برسود(بازده) سهامداران فعلی می باشد.یک تفاوت عمده بین استقراض وسهام(سهام عادی وممتاز)این می باشد که هزینۀ استقراض ازلحاظ محاسبۀ سودمشمول مالیات،هزینۀ قابل قبول می باشد درحالی که سودسهام چنین نیست تاثیرصرفه جویی های مالیاتی ناشی ازهزینۀ بهره وری سودصاحبان سهام، اهرم مالی نامیده می گردد.

2-2-8 منابع مالی شرکت ها

درطبقه بندی متداول منابع مالی سه گونه منبع مالی وجوددارد،گروه اول ودوم مربوط به منابع داخلی شرکت ها وگروه سوم مربوط به منابع خارجی می باشد.(ریموند[1]،1386)

[1]. Raymond

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- تاثیر تصمیم گیری در مورد تامین مالی شرکت بر ترکیب سرمایه در گردش

2- تاثیرترکیب سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت

3- تاثیر تصمیم گیری برای تامین مالی شرکت بر سود آوری

4- تاثیر تعامل ترکیبی نسبت سرمایه در گردش و بدهی شرکت، بر سود آوری

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر مدیریت سرمایه در گردش وتصمیمات مالی برسودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران با فرمت ورد