عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی

پژوهشهای داخلی

ب: تحقیقات مربوط به مدیریت دانش

پژوهشی توسط ارباب شیرانی (1381)  در خصوص مؤلفه های مؤثر در ایجاد و توسعه دانش در سازمانهای مهندسی انجام شده می باشد. مؤلفه های مورد مطالعه در این پژوهش شامل: فرآیندها، ساختارها و زیر بناها می باشند. نتایج پژوهش  نشان داد که فرآیندها و ساختارها در بهبود سطح دانش یعنی خلق و توسعه دانش مؤثر بوده اند. در خصوص زیر بناهای مؤثر در خلق دانش به دلیل نبودن شواهد کافی به گونه قاطع نتیجه ای اعلام نشده می باشد.

لاهیجانیان (1383) تحقیقی با هدف طراحی و ارائه الگویی مناسب به مقصود بهره گیری مناسب از مدیریت دانش در نظام آموزش عالی ایران انجام داد. یافته اصلی این پژوهش ارائه مدلی مناسب جهت کاربرد مدیریت دانش در نظام آموزش عالی کشور بوده می باشد که در بر گیرنده فلسفه و اهداف،مبانی نظری، چارچوب ادراکی دانش، چارچوب ادراکی بینش، چارچوب ادراکی مهارت، مراحل اجرای مدل، نظام ارزشیابی و مهندسی مجدد مدل می باشد.

این پژوهش که با بهره گیری از پرسشنامه انجام شده، چهارگروه از رؤسا، معاونان، مدیران گروهها و اعضای هیأت علمی دانشگاهها اجرا شده؛ و مدل پیشنهادی مورد تأیید قرار گرفته می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

رؤسای دانشگاهها بیشترین امتیاز را به مؤلفه های فلسفه و اهداف مدل، مبانی نظری مدل، عنصر بینش از چارچوب ادراکی، نظام ارزشیابی و مهندسی مجدد داده اند.

معاونان دانشگاهها بیشترین امتیاز را به نظام ارزشیابی و مهندسی مجدد داده اند؛ و مدیران گروه بیشترین امتیاز را به مؤلفه های مراحل اجرایی مدل، و نظام ارزشیابی و مهندسی مجدد داده اند؛ و سرانجام اعضای هیأت علمی عنصر دانش و مهارت از چارچوب ادراکی مدل را مورد توجه قرار داده اند.

در پژوهشی که قلی زاده ( 1383) انجام داد با نظر به مؤلفه های اصلی نظریه نوناکا ( اجتماعی شدن، برونی سازی، ترکیب و درونی سازی)؛ جایگاه مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهد را از دیدگاه مدیران عالی، میانی، و اجرایی مطالعه کرده می باشد. تحلیل داده ها نشان داده می باشد که درونی سازی در قلمرو مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهد از بالاترین جایگاه برخوردار می باشد، و سپس به ترتیب، اجتماعی شدن، برونی سازی و ترکیب در مراتب بعدی قرار گرفته اند. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده، میان فرهنگ سازمانی و درونی سازی، و برونی سازی، و ترکیب ارتباط معناداری هست؛ در حالی که، این ارتباط با اجتماعی شدن معنی دار نیست. پژوهشگر نتیجه گرفته می باشد که مدیران در دانشگاه فردوسی بیش از آنکه تمایل به تسهیم و تبادل دانش و تجارب خود با یکدیگر داشته باشند، تمایل به درونی کردن دانش و رقابت با یکدیگر دارند؛ و فرهنگ سازمانی در دانشگاه فردوسی به عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار، بر تشدید پدیده فرد گرایی و رقابتی بودن در بین مدیران می افزاید.

صلواتی (1385) مدیریت دانش در سازمان های دولتی را مطالعه کرده می باشد. سؤال اصلی پژوهش عبارت می باشد از اینکه چگونه می توان دانش را به گونه ای مؤثر در سازمانهای دولتی ایران مدیریت نمود؟ از نظر او برای مدیریت دانش مؤثر عوامل کلیدی عبارتند از: استراتژی مدیریت دانش،

طرفداری مدیریت ارشد سازمان، وجود مدیر ارشد دانش، وجود یک زیر ساخت مدیریت دانش، آنتولوژی های دانش و مخازن دانش، ابزارها وسیستم های مدیریت دانش، تشویق تسهیم دانش و فرهنگ حمایتی مخصوصاً درس های آموخته شده از شرکت هایی که در پیاده سازی مدیریت دانش تجربه دارند.

ﺣﺴﻦ زاده (1385) ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ زﯾﺮﺳـﺎﺧﺖ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧـﺶ در ﺟﻤﻬـﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﭘﮋوﻫﺸﯽ را ﺑﺮ روی  294 نفر از 420 ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻣـﺴﺘﻘﺮ در 21 وزارﺗﺨﺎﻧـﻪ و ﻧﯿـﺰ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﯾـﺰی اﻧﺠﺎم داد. ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن دادﮐﻪ ﺑﯿﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓـﺮاﻫﻢ آوردن ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧـﺶ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ داری وﺟـﻮد دارد. ﺑـﯿﻦ اوﻟﻮﯾـﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻮدﺟﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﻓـناوری اﻃﻼﻋـﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت و ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ، و ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻣﯿﺰان ﺑﻮدﺟﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺮای ﻓـناوری داﻧﺶ در اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و داﻧﺶ- ﻣﺪاری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ راﺑﻄـﻪ ای پیدا نمود نشد. همچنین او دریافت که ﺑـﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ با ﺳﻄﺢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺳﻄﺢ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ راﺑﻄـﻪ وﺟـﻮد دارد. ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻧـﺸﺎن داد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﮐﻠـﯽ وﺿـﻌﯿﺖ ﻋﻮاﻣـﻞ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺧﺎﺗﻤﯿﺎن ﻓﺮ (1386) ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ تسهیم داﻧﺶ، زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎ، ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ و ﺷﯿﻮه ﻫﺎی تسهیم داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ وﺿﻌﯿﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ تسهیم داﻧﺶ در ﺳـﺎزﻣﺎن ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ ﻫﺎ ی آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی نسبتاََ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣـﺸﻮق و ﺑﺎزدارﻧـﺪه تسهیم داﻧﺶ در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن، ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدی و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣؤﺛﺮ ﺑﺮ تسهیم داﻧـﺶ، ﻧﺒـﻮد زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی تسهیم دانش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮده می باشد. در اﯾﻦ ﻣﯿـﺎن ﮐـﺴﺐ داﻧﺶ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط و ﮐﺴﺐ وﺟﻬﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ، اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯿﺎن ﮐﺘﺎﺑﺪاران، و اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﻮق تسهیم داﻧﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. در ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی تسهیم داﻧﺶ و ﻣﯿـﺰان ﺑﻬـﺮه ﮔﯿـﺮی از آﻧﻬﺎ در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ اﻟﮕﻮی ﻧﻮﻧﺎﮐﺎ و ﺗﺎﮐیوﭼﯽ (1995) ﻫﻢ ﻧﺘﺎیج ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ داﻧﺶ ذﻫﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﯿﻨﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه، و ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ذﻫﻨﯽ ﺑﻪ ذﻫﻨﯽ، و ﻋﯿﻨـﯽ ﺑـﻪ ﻋﯿﻨـﯽ در ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ داﻧﺶ ذﻫﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﯿﻨﯽ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﻨﺎﺳﺐ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ.

فیضی و رحمانی (1383) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که مشکل های خاص بسترهای مخابراتی ایران ،ضرورت دسترسی دانشجو به رایانه و خط ارتباطی مناسب، مقابله و مخالفت افراد ذینفع با روشهای یادگیری الکترونیکی، عدم انتقال فرهنگ دانشگاهی از طریق یادگیری الکترونیکی، مسایل و معضلات خاص اجرا در دفعات نخست، نحوه خاص تالیف درس در یادگیری الکترونیکی و لزوم ساخت یافتگی آن، ضرورت وجود امکانات مناسب برای نرم افزار ارائه کننده خدمات، هزینه های سخت افزاری مناسب و وسایل مربوط به آن،مدرک گرایی دانشجویان و ماهیت غیر حضوری یادگیری الکترونیکی، پیاده سازی این مقوله را در آموزش عالی ایران با مشکل مواجه می کند .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • مطالعه تاثیر اکتساب دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر ایجاد دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر ذخیره کردن دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر توزیع دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر بهره گیری از دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر نگهداری از دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی  با فرمت ورد