عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان

) مقدمه

پژوهش عبارت می باشد از مجموعه ای ازفعالیت های منظم، منسجم و هدف مند که در پی دست یابی به یکی از خواسته ها ( پژوهش بنیادی، پژوهش پیمایشی و پژوهش کاربردی ) به صورت فردی یا گروهی انجام می شود (خاکی،1387).در طی فرایند پژوهش با به کارگیری ابزارهای جمع آوری، داده ها به گونه عینی و معتبر، نظاره، مطالعه و استخراج می شوند و سپس با بهره گیری از فنون تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی بطور کمی و غیر کمی کوشش می گردد که ادعاها و حدس های علمی اولیه ( فرضیه ها ) آزمون شده و در نهایت فرضیه ها رد یا پذیرفته   شوند و نتیجه گیری نهایی صورت   پذیرد. در این فصل از پایان نامه به قسمت بسیار مهم و اساسی از فرآیند پژوهش، یعنی تعیین نوع و روش های مورد بهره گیری در پژوهش جهت مطالعه جامعه آماری و تعیین روش های نمونه گیری وحجم آن، هم چنین روش ها و ابزار مورد بهره گیری جهت گرد آوری اطلاعات و روش های تجزیه وتحلیل اطلاعات گردآوری شده پرداخته می گردد. روایی و پایایی ابزار گرد آوری اطلاعات  نیز موضوع دیگری می باشد که در این فصل به آن پرداخته می گردد وهمچنین تشریح روش های مورد بهره گیری برای تجزیه و تحلیل داده ها(که در فصل چهار خواهد آمد) آورده.شده.می باشد.

 

3-2) فرآیند اجرایی پژوهش

در این پژوهش آغاز با مطالعه ادبیات پژوهش و بر اساس مساله اظهار شده، متغیرهای اصلی پژوهش شناسایی گردید. سپس اطلاعات مورد نیاز استخراج و شاخص های مورد نیاز محاسبه به آزمون فرضیه و تحلیل داده ها اقدام گردید و با  بهره گیری از نرم افزار spss ، تجزیه و تحلیل آماری انجام گردید.

 

3-3) روش اجرای پژوهش

اجرای پژوهش توصیفی می تواند برای شناخت بیشتر شرایط یا یاری دادن به آن فرآیند تصمیم گیری باشد . پژوهش توصیفی شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه ها یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه می گردد. یک مطالعه توصیفی چگونگی وضع موجود را تعیین و گزارش می کند (خاکی ، 1388) . بطور کلی روش پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی وبا تاکید بر همبستگی می باشد و از نظر هدف کاربردی به شمار می رود. در تحقیقات کاربردی ، هدف توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد . با در نظر داشتن اینکه در این پژوهش به مطالعه مطالعه تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان می پردازد، یک پژوهش پیمایشی به شمار می رود.

3-4) جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری عبارت می باشد تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند . به بیانی دیگر ، جامعه آماری به کل گروه افراد ، وقایع و چیزهای تصریح دارد که محقق می خواهد به پژوهش درمورد آن بپردازد( سکاران ، 1388). جامعه آماری این پژوهش تمامی کارکنان سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان  می باشد که بر اساس اعلام اداره امور اداری و واحد آمار سازمان، تعداد آنها 900 نفر می باشد.  شیوه نمونه گیری دراین پژوهش به صورت تصادفی ساده می باشد. از آنجائی که تعداد کارکنان مورد مطالعه جامعه آماری پژوهش حاضر محدود  بوده وتعداد آنها 900 نفراست از فرمول نمونه گیری جامعه محدود بهره گیری می گردد:

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • سنجش ارتباط بین جو اخلاقی مبتنی بر مسئولیت سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان

                           سنجش ارتباط بین جو اخلاقی مبتنی بر رعایت اصول و قوانین حرفه ای سازمان و مشارکت فرد در                                فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان با فرمت ورد