مطالعه تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان

تعریف مفهومی وعملیاتی مدیریت دانش

تعریف مفهومی مدیریت دانش:

مدیریت دانش را می توان به عنوان مجموعه ای از فرایندها تعریف نمود که ناظر بر خلق، اشاعه و بهر ه گیری از دانش می باشد. این تعریف مستلزم خلق ساختارهای سازمانی، حمایتی، تسهیل روابط اعضا، بهره گیری از ابزارهای تکنولوژی اطلاعات در شبکه و تبیین دانش می باشد (امین بیدختی و همکاران، 1390). درتحقیق حاضرمدیریت دانش شمال ابعادزیر می باشد:

کسب دانش:

توانایی برای جستجو وکسب دانش جدید کلی یا ایجاد دانش جدید ماورای دانش موجود سازمانی از طریق تشریک مساعی(Inkpen, 1996, PP. 123-41)

ذخیره دانش:

توانایی برای محافظت از دانش در جهت بهره گیری نامناسب یا غیرقانونی یا سرقت آن

کاربرد دانش:

توانایی برای به کارگیری، بهره برداری و بهره گیری از دانش (Gold, et.al, 2001).

اشتراک دانش:

دانش بایستی بر اساس نیازهای خاص کاربران، با یک روش مؤثر و مناسب، انتشار یابد. بعلاوه آن با ابزار قابل اجرا جهت قابل فهم ساختن آن برای همۀ کاربران انتشار می یابد Allameh et.al, 2011)).

تعریف عملیاتی مدیریت دانش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جهت عملیاتی کردن ابعاد متغیرمدیریت دانش در سازمان، از پرسشنامه ای حاوی 22سوال که در طیف پنج گزینه ای لیکرت طراحی شده ، بهره گیری خواهد گردید.که سوال 1تا 7مربوط به بعد کسب دانش، سوال 8تا 12 مربوط به ذخیره دانش ،13تا18 مربوط به کاربرد دانش و19 تا22مربوط به اشترا ک دانش می باشد.

1-8)قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی: در این پژوهش به مطالعه تاثیر جو اخلاق سازمانی بر مدیریت دانش پرداخته می گردد و به این مقوله می پردازیم که ابعاد جو اخلاقی در سازمان تا چه اندازه باعث افزایش و یا کاهش مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش می گردد.

قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این پژوهش سازمان امور اقتصادی و دارائی استان گیلان و اداره کل امور مالیاتی استان گیلان می باشد.

قلمرو زمانی: مطالعات مقدماتی این پژوهش در زمستان 1391 آغاز گردید و تا تابستان 1392 خاتمه پیدا نمود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • سنجش ارتباط بین جو اخلاقی مبتنی بر مسئولیت سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان

                           سنجش ارتباط بین جو اخلاقی مبتنی بر رعایت اصول و قوانین حرفه ای سازمان و مشارکت فرد در                                فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان با فرمت ورد