مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی در اندازه شناخت کارکنان از قوانین داخلی  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (ستاد)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تاریخچه فرهنگ سازمانی

عبارت فرهنگ سازمانی برای اولین بار در سال 1979 با انتشار مقاله ای با عنوان مطالعه ی فرهنگ های سازمانی توسط آندره دیلیو پتیگرو در ادبیات پژوهشی ظهور پیدا نمود. در آن مقاله پتیگرو بیان نمود که فرهنگ می بایستی به عنوان مفاهیم گروهی مشترک شامل نمادها، زبان، ایدئولوژی، باورها، آئین ها و اسطوره ها اظهار گردد. نمادها به عنوان ابزارهای دیداری در نظر گرفته می گردد که گروه ها و سازمان ها آن ها را برای تعریف خودشان به کار می گیرند. مثال های این ابزارهای نمادین عبارتند از: زبان یا لهجه خاص، طراحی ساختارها، آئین و مراسم

در دهه های 1980 و 1990، فرهنگ سازمانی به عنوان یک مفهوم نظری بیشتر توسعه پیدا نمود. ادگارشاین، یکی از محققان اصلی دراین زمینه، فرهنگ سازمانی را این گونه تعریف می کند: «الگویی می باشد که پیش فرض های بنیادین که گروهی خاص در مواجه با معضلات برای انطباق خود با محیط بیرونی و دست یابی به یکپارچگی و انسجام درونی، خلق، کشف و ایجاد کرده باشند. الگویی که کارکردی خوب داشته باشد، کسب اعتبار نموده می باشد ومی توان به عنوان راهی درست به اعضاء سازمان آموخت، تا از همان زاویه و در همان قالب بیاندیشند و احساس نمایند.»

با نگاهی به تعاریف فرهنگ سازمانی که در دو دهه گذشته توسط اندیشمندان و صاحبنظران علم مدیریت مطرح شده، وجود مشترک تمام تعاریف اظهار شده عبارتنداز:

  • الگوی رفتار غالب
  • سیستم یا نظام بودن آن
  • مجموعه ای از ارزش ها، باورها و اعتقادات.
  • مشترک بودن و مورد طرفداری واقع شدن این هنجارها و ارزش ها توسط اعضای سازمان
  • ایجاد فرق میان سازمان ها

اما مفهوی که شباهت زیادی با فرهنگ سازمانی دارد، جو سازمانی می باشد، متأسفانه گاهی اوقات جوسازمانی با فرهنگ سازمانی اشتباه گرفته می گردد یا مترادف آن به کار می رود. کامرون و کوئین، اظهار می کنند که جوسازمانی بیشتر تصریح به توجه ها، احساسات و ادراکات موقتی گروهی از افراد دارد.

یکی از ویژگی های اصلی فرهنگ، بادوام بودن و تغییرات اندک آن می باشد درحالیکه جو سازمانی از آن جایی که مبتنی بر توجه هاست، می تواند به سرعت و شدت تغییر یابد. فرهنگ، تصریح به جنبه های ضمنی و اغلب غیر قابل نظاره سازمان دارد. فرهنگ شامل ارزش های اصلی و تفاسیر مشترک درمورد چگونگی اشیاء می باشد اما جو سازمانی شامل جنبه های فردی می باشد که بارها و بارها در اثر تغییر شرایط و مواجه با اطلاعات جدید، تعدیل و اصلاح می گردد. (کامرون و کوئین، 2006).

 

2-4-2-6-  تعریف فرهنگ سازمانی از دیدگاه صاحبنظران

هامستره معتقد می باشد، فرهنگ سازمانی مجموعه مفروضات، باورها و ارزش های مشترک اعضای سازمان می باشد که الگوی رفتاری سازمانی را مشخص و سازمان را از سازمان های دیگر متمایز می سازد. همچنان که شخصیت افراد آنها را از دیگران متمایز می سازد، فرهنگ یک سازمان یا جامعه نیز آن جامعه را از دیگر جوامع و سازمان ها متمایز می سازد و همچون جوامع که دارای فرهنگ منحصربه فرد و خاص خود هستند، هرسازمانی نیز فرهنگ خاص خود را دارد. (قلی پور، 1380، 195)

فرهنگ سازمانی در سیستم اعتمادی سازمان عیان شده و به تناوب از طریق زبان، نمادها و آداب و رسوم که منعکس کننده رفتار ناشی از یک سیستم اعتقادی می باشد، اظهار می گردد. فرهنگ سازمانی از یک سو پیوند دهنده اجزا داخل سازمان و از سوی دیگر عامل تفکیک هر سازمان از سازمان دیگر می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تعیین اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت خطوط لوله و                           مخابرات نفت ایران

             1-4-2- اهداف فرعی:

  1. تعیین تاثیر الگوی فرهنگ سازمانی رایج بر سازمان و اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت
  2. تعیین تاثیر بعضی از مولفه های سازمانی ( نظیر سابقه خدمت، سمت سازمانی ، پایه سازمانی ، واحد محل اشتغال) و اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت

                    3.  تعیین تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی ( نظیر تحصیلات، جنس) و اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از                                 قوانین داخلی شرکت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی در اندازه شناخت کارکنان از قوانین داخلی  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (ستاد)  با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه