مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی در اندازه شناخت کارکنان از قوانین داخلی  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (ستاد)

این ده ویژگی عبارتند از :

 • ابتکار فردی : ابتکار فردی به اندازه مسئولیت ، آزادی و استقلال افراد سازمانی می پردازد . اندازه ابتکار فردی در سازمانهای مختلف که دارای فرهنگهای متفاوتی هستند ، یکسان نیست . در سازمانهائی که دارای گرایش سلسه مراتبی شدید هستند ، روحیه ابتکار و نو آوری در حد پائین خواهد بود و بالعکس هر قدر مسئولیت ، آزادی و استقلال افزایش یابد اندازه ابتکار و عملکرد بهتر خواهد بود . البته ویژگیهای موثر در ابتکار بایستی توسط مدیران در وجود کارکنان پرورش یابد
 • خطر پذیری ( مسئولیت پذیری ) : ابن عنصر به مطالعه اندازه علاقه کارکنان در مواجه شدن با فعالیتهادی که احتیاج به فداکاری ، قبول مسئولیت و خطر دارد می پردازد . در بعضی سازمانها افراد آن حاضر هستند که برای رسیدن به اهداف ، درجه ای از خطر را بپذیرند . سازمانی که در آن افراد آزادانه به قبول انجام امور سازمانی می پردازند و همراه با پذیرش مخاطرات و تبعات آن از خود علاقه نشان می دهند ، حاکی از این می باشد که سازمان اداری ارزشهای فرهنگی قوی می باشد و افراد آن از بلوغ روانی ، سازمانی برخوردارند . بر عکس آن ، در سازمانهای بوروکراسی با تاکید بر مقررات ، اقتدار سلسله مراتب ، نظارت بیرونی به سرکوب روحیه مخاطره پذیری ، اعتماد به سازمان و قبول مسئولیت می پردازد.
 • هدایت و سرپرستی : این شاخص به مطالعه درجه و اندازه تدوین اهداف روشن و انتظارات عملکرد در سازمان می پردازد . هدف گذاری موثر همراه با راهنمائی و ارائه بازخورد منجر به عملکرد بهتر و رشد و پیشرفت کارکنان می گردد . در سازمانهای بشر گونه این ویژگی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد .
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • انسجام : انسجام به معنی وجود همکاری و توافق ، اتحاد و پیوستگی در بین گروهها و واحدها بمنظور رسیدن به اهداف مشترک می باشد . با وجود آن علایق و نگرشهای مشابه در بین اعضاء ، تعاملات دوستانه و انعطاف پذیری لازم در بین واحدهای کاری وجود خواهد داشت و تعارضات بین افراد سازمان وجود ندارد و بر عکس تعارض افزایش می یابد . مطالعات نشان می دهد که در یک محیط متلاطم نمی توان از آن سازمانها انتظار عملکرد مناسب داشت .
 • طرفداری مدیریتی : طرفداری مدیریتی به مطالعه اندازه ارتباط سازنده مدیران سازمان با کارکنان بمنظور کمک و راهنمائی و طرفداری آنها می پردازد . یکی از وظایف مهم مدیران ، پرورش منابع انسانی می باشد . منابع انسانی که بایستی با علاقه و انگیزه بالا در جهت اهداف سازمان گام بردارد . پرورش منابع انسانی از طریق راهنمائی ، ارائه بازخور ارشادی ، طرفداری وتقویت نقاط قوت و انجام اقدامات لازم بمنظور رفع ضعفها انجام می شود . پس ، این ویژگی بر می گردد به اینکه مدیران تا چه حد در سازمان به منابع انسانی و رشد و تعالی آن ارزش قائل می شوند .
 • نظارت در سازمان : این شاخص به مطالعه قوانین و دستور العملها ، سرپرستی مستقیم و نظارت بیرونی جهت کنترل رفتار فردی می پردازد . در سازمانهای بوروکراتیک با پیروی از مقررات و تبعیت از دستورات ، طراحی مکانیزمهای نظارت بیرونی و مستقیم بر افراد ، می کوشند تا رفتار افراد را کنترل کنند . مطالعات نشان می دهد که هر چه افراد در مدت زمان طولانی تری در نظامهای سازمانی بروکراتیک و سلسله مراتبی شدید کار کرده باشند ، خلاقیت آنها کمتر می گردد . در سازمانهای بشر گونه بیشتر به ویژگی خود نظارتی توجه می گردد . این ویژگی از ارزشهای فرهنگی قوی بشمار می آید و بعضی سازمانها از وجود آن
  بهره مند هستند .
 • هویت : در بعضی سازمانهای افراد با کار کردن در سازمان احساس هویت می کنند . بین منافع و اهداف و سازمانی همسوئی هست . تمایل به ماندن در سازمان و تعیین شناسائی خود با سازمان ، هویت را تبیین می کند .

پس هویت به مطالعه ویژگیها ی تعهد ، وفاداری ، دفاع از ارزشها و ابقاء در سازمان
می پردازد .

 • نظام پاداش : این شاخص به مطالعه اندازه ارتباط نظام تشویق و پاداش سازمان با عملکرد فردی می پردازد یکی از اقدامات موثر در پرورش منابع انسانی ، قدردانی و تشکر از زحمات آنها بطور گوناگون می باشد . نظام پاداش و تشویق سازمان ، شکل دهنده اندازه انگیزه کارکنان سازمان می باشد .

الگوی ارتباطات : این شاخص به مطالعه نوع ارتباطات درون سازمانی می پردازد . در بعضی از سازمانها ، ارتباطات محدود به سلسله مراتب رسمی ارتباطات می باشد اما در شبکه های ارتباطی چند جانبه و غیمر متمرکز که ویژگی سازمانهای بشر گونه می باشد ، سطوح بالای خشنودی و رضایت کارکنان حاصل می گردد و راه حلهای خلاق و نو ایجاد و توسعه می یابد . توسعه ارتباطات همه جانبه یکی از ضروریات در موقعیتهای متلاطم محیطی بشمار می رود

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تعیین اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت خطوط لوله و                           مخابرات نفت ایران

             1-4-2- اهداف فرعی:

 1. تعیین تاثیر الگوی فرهنگ سازمانی رایج بر سازمان و اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت
 2. تعیین تاثیر بعضی از مولفه های سازمانی ( نظیر سابقه خدمت، سمت سازمانی ، پایه سازمانی ، واحد محل اشتغال) و اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت

                    3.  تعیین تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی ( نظیر تحصیلات، جنس) و اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از                                 قوانین داخلی شرکت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی در اندازه شناخت کارکنان از قوانین داخلی  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (ستاد)  با فرمت ورد