عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر عوامل موثر بر هم نوایی نام ونشان تجاری رویکرد مشتری محور

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارزش ویژه برند و مؤلفه‌های آن

مضمون این بخش به شکلی که در ادامه می‌آید، سازمان خواهد پیدا نمود. آغاز، شرحی از کار Aaker (1991-1996) و Keller (1994) به دست داده خواهد گردید. این دو پژوهش شالوده‌ی جستجوی ارزش ویژه برند را باز می‌نمایانند و مفهومی‌ترین  پژوهش‌ها، منشاء خود را مبتنی بر یکی یا هر دوی این مفهوم‌سازی‌ها یافته‌اند. این چهار مؤلفه از ارزش ویژه برند تبیین و نقد خواهند گردید، با نگاهی به اینکه چگونه این مؤلفه‌ها در قلمروی خدمات بانکی تطبیق خواهند پیدا نمود. در نهایت یک نقد فراگیر و اختصار‌ای از این پژوهش به دست داده خواهد گردید که به شرحی از اینکه چگونه ارزش ویژه برند سنجیده شده می باشد منتهی می گردد.

 

مقیاس Aaker (1991؛ 1996) از ارزش ویژه برند

Aaker (1996) ارزش ویژه برند را به این شکل تعریف نمود «مجموعه‌ای از اموال (و تعهدات) مربوط به نام و نماد برند که به ارزش حاصل از کالا یا خدمات، برای کارخانه و / یا مشتریان کارخانه افزوده (یا کسر) می گردد.».

تعداد کمی از این مؤلفه‌ها نیاز به صورت کامل دارند. آغاز Aaker ارزش ویژه برند را به عنوان امتیاز اموال یک سازمان که مدیریت شده، تبیین می‌دهد. پس می‌توان مفروض داشت که این سازمان بایستی منابع را برای مدیریت مؤثر و افزودن به ارزش ویژه برند سرمایه‌گذاری ‌کند. سپس، ارزش ویژه برند ارزشی برای سازمان و مشتری (هر دو شان) ایجاد می کند. پس، درآمدهای ارزش ویژه برند می‌تواند یا به صورت سازمان محور مثل اجرای مالی و سهم شرکت طبقه‌بندی گردد یا به صورت مشتری محور مثل ادراکات یا رفتارها.

Aaker مدعی بود که ارزش ویژه برند ارزشی برای مشتری  در تعبیر اطلاعات مربوط به برند و نیز با ایجاد اطمینان در مشتری، ارزشی برای تصمیم عملی برای خریداری به دست می دهد. درنهایت این اموال یا تعهدات پیشنهادی به تصویرپردازی یا به نام برند به شکلی خاص مرتبط‌اند

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ارزیابی تاثیر تعیین کنندگان ارزش ویژه نام ونشان تجاری بر هم نوایی با نام ونشان تجاری مشتری محور در بانک صادرات

اهداف فرعی

1-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر ادراک مشتریان از برتری برند.

2-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر اندازه تاثیر برند.

3-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر اندازه هم نوایی با برند.

4-مطالعه اثر ادراک مشتریان از برتری برند بر اندازه تاثیر برند.

5-مطالعه اثر ادراک مشتریان از برتری برند بر اندازه هم نوایی با برند.

6-مطالعه اندازه تاثیر برند بر اندازه هم نوایی با برند.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر عوامل موثر بر هم نوایی نام ونشان تجاری رویکرد مشتری محور با فرمت ورد