مطالعه تاثیر عوامل موثر بر هم نوایی نام ونشان تجاری رویکرد مشتری محور

سئوالات پژوهش

پس از بازنگری عمیق موضوع ، 6 سئوال پژوهش برای بافت مشتری عمومی ایجاد گردید.

1- آیا آگاهی /تداعی برند بر ادراک مشتریان (مشتریان بانک صادرات) از برتری برند تاثیر دارد؟

2- آیا آگاهی/تداعی برند بر اندازه اثر برند مشتریان (مشتریان بانک صادرات) تاثیر دارد؟

3- آیا آگاهی/تداعی برند بر اندازه هم نوایی با برند مشتریان (مشتریان بانک صادرات) تاثیر دارد؟

4- آیا ادراک مشتریان(مشتریان بانک صادرات) از برتری برند بر اندازه اثر برند آن ها تاثیر دارد؟

5- آیا ادراک مشتریان (مشتریان بانک صادرات) از برتری برند بر اندازه هم نوایی با برند تاثیر دارد؟

6- آیا اندازه تاثیر برند مشتریان (مشتریان بانک صادرات) بر اندازه هم نوایی با برند تاثیر دارد؟

 

فرضیه های پژوهش

1- آگاهی /تداعی برند بر ادراک مشتریان (مشتریان بانک صادرات) از برتری برند تاثیر دارد.

2- آگاهی/تداعی برند بر اندازه اثر برند مشتریان (مشتریان بانک صادرات) تاثیر دارد.

3- آگاهی/تداعی برند بر اندازه هم نوایی با برند مشتریان (مشتریان بانک صادرات) تاثیر دارد.

4-ادراک مشتریان(مشتریان بانک صادرات) از برتری برند بر اندازه اثر برند آن ها تاثیر دارد.

5-ادراک مشتریان (مشتریان بانک صادرات) از برتری برند بر اندازه هم نوایی با برند تاثیر دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

6-اندازه تاثیر برند مشتریان (مشتریان بانک صادرات) بر اندازه هم نوایی با برند تاثیر دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ارزیابی تاثیر تعیین کنندگان ارزش ویژه نام ونشان تجاری بر هم نوایی با نام ونشان تجاری مشتری محور در بانک صادرات

اهداف فرعی

1-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر ادراک مشتریان از برتری برند.

2-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر اندازه تاثیر برند.

3-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر اندازه هم نوایی با برند.

4-مطالعه اثر ادراک مشتریان از برتری برند بر اندازه تاثیر برند.

5-مطالعه اثر ادراک مشتریان از برتری برند بر اندازه هم نوایی با برند.

6-مطالعه اندازه تاثیر برند بر اندازه هم نوایی با برند.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر عوامل موثر بر هم نوایی نام ونشان تجاری رویکرد مشتری محور با فرمت ورد