عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قلمرو زمانی

قلمرو زمانی پژوهش شامل توزیع و جمع آوری پرسشنامه پژوهش حدودا یک دوره ی 2 ماهه بود که از ابتدای آذر ماه سال 93 تا اواخر دی ماه سال 93 به طول انجامید. زمان تحلیل داده ها و نتیجه گیری پژوهش در بهمن ماه سال 93 صورت پذیرفت.

1-9-3) قلمرو موضوعی

در این پژوهش موضوع عضویت ایران به سازمان تجارت جهانی و تبعات این الحاق بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی مطالعه گردیده می باشد که در حوزه بازرگانی بین الملل قابل بحث و مطالعه می باشد.

1-10) جامعه آماری

در این پژوهش پرسشنامه بصورت سرشماری در میان 93 مدیر ارشد اجرایی شرکتهای فعال در صنعت تولید ماشین آلات راهسازی از طریق پست الکترونیکی و همچنین بصورت حضوری توزیع و دریافت گردید.

1-11) روش و ابزار جمع آوری اطلاعات

در این پژوهش از پرسشنامه بهره گیری شده می باشد. برای تدوین مباحث تئوریک و ادبیات پژوهش نیز از کتابهای مرجع، پایان نامه ها، همایشها ، نشریات تخصصی مهندسی، اقتصادی و مدیریتی بهره گیری گردیده می باشد.

1-12) روش تجزیه وتحلیل

در این پژوهش جامعه آماری شامل مدیرانی می باشد که در 10 شرکت فعال در صنعت تولید ماشین آلات راهسازی حضور دارند. اطلاعات پرسشنامه هایی که توزیع گردیده می باشد، بر اساس مقیاس لیکرت امتیازدهی، جمع آوری و نسبت به محاسبه فراوانی آن اقدام گردیده می باشد. به مقصود تحلیل آماری یافته ها از روش معادلات ساختاری با بهره گیری از تکنیک حداقل مجذور مربعات PLS بهره گیری شده.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سایر فرضیه ها به تبیین زیر می باشند:

  • عضویت در سازمان تجارت جهانی، بر منابع داخل صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور اثر دارد.
  • عضویت در سازمان تجارت جهانی، بر جایگاه صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور در بازارهای جهانی اثر دارد.
  • عضویت در سازمان تجارت جهانی، بر توان خلاقیت و نوآوری در صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور اثر دارد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی  با فرمت ورد