عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس در زمینه محصولات لبنی در شهر شیراز

تاثیرکیفیت محصول درآمیخته بازاریابی:

 

1-تاثیرات کیفیت  برمحصول: طرح محصول علاوه بر اثری که دربرآورده ساختن نیازهای مشتریان دارد کوششهای بازاریابی را نیزتحت تاثیر قرارمی دهد. همچنین ممکن می باشد بر طرز تفکر و رفتار فروشندگان اثر بگذارد. بخصوص در بازارهایی که محصول مستلزم نمایش و نشان دادن می باشد پیش از جلب نظر و رضایت خریداران و مشتریان بایستی مورد قبول فروشندگان قرارگیرد. طرح محصول درتبلیغ از طریق آگهی ها و روشهای معرفی و ترفیع در بازاریابی شرکت تاثیر دارد.

2- تاثیرات کیفیت برقیمت: ارائه خدمات به مشتریان برقیمت گذاری و سود تاثیراتی دارد. بسیاری از عملیاتی که برای افزایش رضایت مصرف کننده انجام می شود برای شرکتها رایگان یا کم پذیرش محصولات مرجوعی پر هزینه می باشد. ازخدمات دیگری که ممکن می باشد سود شرکتها را کاهش دهد می باشد.

3- تاثیرات کیفیت برترفیع محصول: تاکید یر کیفیت و خدمات دو مبحث خاص را به مفاهیم عمومی روشهای ترفیع اضافه می کند. مبحث اول موضع یابی بر مبنای ارائه خدمات به مشتریان می باشد.

ارائه خدمات وسیله موثری درارتقای ارزش یک محصول می باشد. همچنین اندازه ارزش افزوده ارائه خدمات به مشتریان برای محصول ابتدایی عامل اصلی ای می باشد که شرکت ازطریق آن می تواند جایگاه مورد نظر را در بازار به دست آورد. مبحث دوم این می باشد که شرکتها در ترفیع محصولاتشان برمبنای کیفیت و خدمات با مشکلاتی مواجه می شوند. اگرشهرت شرکت درارائه خدمات به مشتریان کم و اندازه متمایزبودن محصول نیز کم باشد آنگاه خدمات کم، اندازه تمایزکم وضعیف ترین موضع می باشد . اگر شهرت شرکت در ارائه خدمات به مشتریان زیاد و اندازه متمایز بودن محصول کم باشد آنگاه خدمات زیاد، اندازه تمایزکم می باشد. اگر شهرت شرکت در ارائه خدمات به مشتریان کم و اندازه متمایز بودن محصول زیاد باشد آنگاه خدمات کم، فرق زیاد می باشد. اگرشهرت شکت در ارائه خدمات به مشتریان زیاد و اندازه متمایز بودن زیاد باشد آنگاه خدمات زیاد، فرق زیاد  قویترین موضع می باشد.

4-تاثیرات کیفیت برتوزیع: در بعضی ازمواردتوزیع ممکن می باشد موثرین عامل رقابتی یک شرکت باشد. هنگامی که شرکتها برای جلب رضایت مشتری برنامه هایی تنظیم می کنند بایستی بعضی از جزئیات توزیع را در نظرگیرند به طوری که تمام جنبه های جستجو، خرید و مالکیت راضی کننده باشد. ارائه خدمات عالی به شرکتهایی که درکانال توزیع هستند نیز مهم می باشد. عمده فروشان و خرده فروشان مانند مشتریان به تولیدکنندگانی وفادار خواهند بودکه نیازها و انتظاراتشان را بهتر برآورده کند ( روستا و دیگران، 1381،ص 249).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • مطالعه تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس
  • اولویت بندی عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس در زمینه محصولات لبنی در شهر شیراز  با فرمت ورد