عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان

ابعاد جو سازمانی

لیتوین و استرینجر[1] (1968)، جو سازمانی را ادراکات فرد از سازمان و احساس او نسبت به آن بر حسب ابعادی زیرا مسئولیت[2] ، ساختار[3]  ، پاداش[4] ، صمیمیت[5] ، طرفداری[6]  ، هویت[7]  ، قبول خطر[8]  ،برخورد[9]  و ضوابط[10]  تلقی می کنند(کریمی و همکاران، 1389).

پیش نیاز تشکیل جو سازمانی تعاملات اجتماعی و جریان مبادله معانی سازمانی در جریان کنش های اجتماعی می باشد.  ابعاد نه گانه فوق بر ادراکات اعضای سازمانی تاثیر گذارند. بر اساس این دیدگاه نظری اگر جهت نیل به اهداف سازمانی به کارکنان مسئولیت های فردی داده گردد، بدین ترتیب آنان احساس می کنند که بدون کنترل مدیران می توانند تصمیمات لازم را اخذ و مسائل را حل کنند.  لذا ادراک از رویه های موجود در رویه های سازمانی و بدنبال آن جو مربوطه شکل می گیرد. ساختارراه یا شیوه ای می باشد که فعالیتهای سازمانی به موجب آن تقسیم، سازماندهی و متناسب می شوند. پاداش نیزموجب میگردد که کارمندان احساس کنند در صورت داشتن عملکرد بالاتر در زمینه های مختلف مورد تشویق قرار می گیرند. صمیمیت احساسی را اظهار می کند که به موجب آن رفتار دوستانه ای در سازمان حاکم می باشد و افراد از با هم بودن لذت می برند. طرفداری وجود کمک از طرف دیگران به افراد و اینکه در شرایط سخت از طرف همکاران ومدیریت مورد توجه و طرفداری واقع می شوند. هویت، ترجمان تعلق به سازمانی مشخص و مباهات حاصل از این تعلق می باشد.  اینکه افراد احساس کنند که عضوی از سازمان هستند و از تعلق داشتن نسبت به سازمان لذت می برند. قبول خطر نیز به درجاتی از پذیرش خطر و چالش در شرایط پیش بینی نشده درسازمان ناظر می باشد . برخورد یا روش حل مسئله نیز پذیرش نظرات متفاوت وبعلاوه استراتژی می باشد که برای حل معضلات در سازمان بکار می رود.  براین اساس می توان انتظار داشت که با در نظر داشتن رویه های متنوع سازمانی طیفی از جو سازمانی نیز قابل تشخیص و تعریف باشد(werbber,2007).

2-2-4)رویکردهای جو سازمانی

بطور اختصار می توان دیدگاه های مربوط به شکل گیری جو سازمانی رادر چهار بعد برشمرد که عبارتند از: رویکرد ساختاری، رویکرد ادراکی، رویکرد تعاملی و رویکرد فرهنگی  (گودرزی وگمینیان، 1385، ص 57-58).

2-2-4- 1) رویکرد ساختاری

این رویکرد اساسا جوسازمانی را به عنوان ویژگیهای وابسته به سازمان در نظر می گیرد. این ویژگیها مربوط به خود سازمان و مستقل از اعضای آن می باشد. رویکرد ساختاری به ارتباط بین هدف و معیارهای ادراکی جوسازمانی تصریح می کند. بنابر عقیده “پین و پاک” جایگاه های واقعی در شرایط سازمانی عامل تعیین کننده نظرات، ارزشها و ادراکات کارکنان از وقایع سازمان  می باشد . پس ابعاد مختلف سازمان مانند اندازه سازمان، اندازه تمرکز در تصمیم گیری، تعداد سطوح سلسله مراتب، ماهیت فناوری و حوزه ای که قوانین رسمی و خط مشی های رفتاری را مشخص می سازد ، در تعیین شکل گیری جو سازمانی تأثیر اساسی اعمال می کند (گودرزی وگمینیان ،1385،ص52)

[1] Litwin & Stringer

[2] Responsibility

[3] Structure

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4] Reward

[5] Warmth

[6] Support

[7] Identity

[8] Risk

[9] Conflict

[10] Standards

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • سنجش ارتباط بین جو اخلاقی مبتنی بر مسئولیت سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان

                           سنجش ارتباط بین جو اخلاقی مبتنی بر رعایت اصول و قوانین حرفه ای سازمان و مشارکت فرد در                                فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان با فرمت ورد