مطالعه تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی

هدف مدیریت دانش بهبود فرآیندهاست.

ضروری می باشد فرآیندهای مدیریت دانش اصلاح شوند. در واقع مدیریت دانش بایستی منجر به بهبود فرآیندهای اصلی سازمان گردد. فرآیند خلق دانش کمتر به فرآیندهای مهندسی مجدد و طراحی نیازمند می باشد تأکید آن بایستی بر نوآوری و بهبود فرآیندها باشد.

8–دستیابی به دانش فقط آغاز راه می باشد:

مدیریت دانش مستلزم توجه و اشتغال مستمر با دانش می باشد. کاربران دانش بایستی از گیرنده منفعل دانش فراتر طریقه و درگیری با دانش را از طریق فعالیت هایی مانند گزارش دهی، اختصار نویسی، کاربرد دانش در اقدام و تعامل با دیگران تجربه کنند.

9– مدیریت دانش بی انتهاست:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

وظیفه مدیریت دانش مستمر و بی انتهاست مانند علت های آن پویایی و تغییر دایم طبقه بندی دانش می باشد.
سازمان ها نیز استرتژی ها، ساختار و تأکید خود را بر تولیدات و خدمات تغییر می دهند و مدیران جدید نیازهای نوپدیدی برای دانش دارند.

10 – مدیریت دانش به قرارداد دانش نیاز دارد:

اغلب سازمان ها، دانش کارکنان خود را حفظ می کنند، اما بعضی از تغییرات اجتماعی چنین مالکیتی را توأم با چالش کرده می باشد. اگر دانش منبع ارزشمند سازمانی می باشد توجه بیشتر به جنبه های قانونی مدیریت دانش الزامی می باشد و قوانین مربوط به حفظ مالکیت معنوی زمینه را برای قانونمند کردن دارایی دانش فراهم کرده می باشد ( عدلی، 1384، صص 212-205).

 

2-9-  ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ

هری هاران[1] (2002) عوامل اصلی را که برای موفقیت مدیریت دانش حیاتی می باشد در چهار گروه شامل فناوری، فرآیندها، افراد، و تعهد استراتژیکی مستمر طبقه بندی کرده می باشد.

2-9-1- فناوری:

 فناوری در مدیریت دانش  راه حل هایی را برای تسهیم دانش، مدیریت و اداره کردن اسناد، جریان یا طریقه کار و غیره ایجاد می کند. این ابزارها نوعاً مکان مرکزی امنی را ایجاد می کنند که کارکنان، مصرف کنندگان، بخشهای مختلف، و حامیان سازمان می توانند اطلاعات را تغییر دهند، دانش را تسهیم کنند، و یکدیگر و سازمان را برای تصمیم گیری بهتر هدایت کنند.

2-9-2 – فرآیندها:

 استانداردهایی را برای توزیع دانش، پذیرش محتوای مدیریت، ابقای کیفیت و حذف یا طبقه بندی و نگهداری محتوا، بازیابی اطلاعات، ارتباطات اعضاء در اقدام، متدولوژی و استانداردها، و مطالعات موردی فراهم می آورد. این فرایندها برای فهم و شناخت بهتر کار توسط کارکنان سازمان ضروری می باشد.

   Hariharan – 1

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • مطالعه تاثیر اکتساب دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر ایجاد دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر ذخیره کردن دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر توزیع دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر بهره گیری از دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.
  • مطالعه تاثیر نگهداری از دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی  با فرمت ورد