عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر عوامل موثر بر هم نوایی نام ونشان تجاری رویکرد مشتری محور

کیفیت ادراک شده

Aaker (1991-1996) کیفیت ادراک شده را به صورت ادراک برتری کاربردی به سود مشتری، تعریف نمود. Aaker کیفیت ادراک را به عنوان یک تداعی برند طبقه‌بندی نمود؛ به هر حال او مدعی بود که کیفیت ادراک شده بایستی به اموال برند ارتقاء بخشد ؛با در نظر داشتن روابطش با اجرای مالی، جایگاهش در برنامه‌ی استراتژیک یک پیشه، و ارتباطش و نفوذش بر جنبه‌های دیگر ادراک  برند. تفاوت بین کیفیت ادراک شده و کیفیت عملی ، عواقبی از ادراک مشتری را در بر دارد. اگرچه یک برند ممکن می باشد محصولاتی با کیفیت بالا تولید کند، ممکن می باشد شبهه‌ای مداوم یا درکی منفی براساس ادراکات یا اجرای سابق محصول وجود داشته باشد. همچنین شرکت‌ها کوشش‌های کیفی خود را به سمت ابعاد محصول نشانه بروند که پیامد مختصری برای مشتری دارد.

اغلب، مشتریان اطلاعات کاملی راجع به محصول ندارند تا قضاوت منطقی و درست درمورد کیفیت بکنند، در نتیجه اغلب به دنبال آموزش‌های اکتشافی کیفیت هستند که تصمیم‌شان را هدایت کنند. برای یک سازمان مهم می باشد که این آموزش‌های اکتشافی را بشناسد و به شکلی مؤثر آن‌ها را مدیریت کند.

در درجه‌ی اول، مشتریان از آموزش‌های اکتشافی قیمت به عنوان نماینده‌ای برای کیفیت، بهره گیری خواهند نمود. اغلب تصور می گردد که اجناسی که قیمت بالا دارند، کیفیت بالاتری دارند.

در نهایت، مشتریان آموزش‌های اکتشافی اشتباه را آزمایش می‌کنند، وقتی کوشش می‌کنند با در نظر داشتن عدم اطلاعات یا شناخت از طبقه‌ی محصول، قضاوت کنند. با در نظر داشتن این ویژگی‌ها، Aaker مدعی بود که کیفیت ادراک شده نه تنها بایستی یک مؤلفه مشخص از ارزش ویژه برند، بلکه بایستی اموالی باشد که توسط کارخانه مدیریت می گردد.

Keller (1994) کیفیت ادراک شده را متغیری به شمار نمی‌آورد که مستقیماً بر دانش برند نفوذ دارد و تأثیر می‌گذارد. اگرچه صریحاً اظهار گردید، نیروی محرک، کیفیت ادراک شده ای بود که صرفاً یک تداعی برند خاص می باشد و بایستی زیر این بعد از ارزش ویژه برند جای بگیرد. عدم توافق‌های قابل مطالعه در مورد کیفیت ادراک شده و ارتباط آن با ارزش ویژه برند وجود داشته می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارزیابی تاثیر تعیین کنندگان ارزش ویژه نام ونشان تجاری بر هم نوایی با نام ونشان تجاری مشتری محور در بانک صادرات

اهداف فرعی

1-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر ادراک مشتریان از برتری برند.

2-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر اندازه تاثیر برند.

3-مطالعه اثر آگاهی/تداعی برند بر اندازه هم نوایی با برند.

4-مطالعه اثر ادراک مشتریان از برتری برند بر اندازه تاثیر برند.

5-مطالعه اثر ادراک مشتریان از برتری برند بر اندازه هم نوایی با برند.

6-مطالعه اندازه تاثیر برند بر اندازه هم نوایی با برند.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر عوامل موثر بر هم نوایی نام ونشان تجاری رویکرد مشتری محور با فرمت ورد