مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی در اندازه شناخت کارکنان از قوانین داخلی  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (ستاد)

سیستم تقسیم کار: نظریه پردازان سازمانی عموماً بر تقسیم کار به عنوان یکی از ویژگی های مهم سازمان و یکی از رمزهای موفقیت سازمان یاد کرده اند. به طوری که پارسونز می گوید: کثرت فزاینده مشاغل و پیچیدگی تقسیم کار که موجب نظم و هماهنگی در جامعه جدید گردیده، از شرایط لازم برای افزایش بازده در سازمان هاست که موجب ظهور دیوانسالاری گردیده می باشد (صبوری،60:1373). آگاهی کارکنان از تقسیم کار، عدم تداخل وظایف کارکنان و برخورداری از اقتدار و ضمانتهای اجرایی لازم برای وظایف قانونی را به دنبال دارد و موجبات صرفه جویی در هزینه زمان و افزایش بهره وری در  سازمان ها را فراهم می سازد.

د: سیستم ارزشیابی: در بعد برنامه ریزی و پژوهش منابع انسانی برای سازمان ها تنها ابزار ارزشیابی به ما می گوید که کارکنان را چگونه و در چه جایگاهی به کار بگیریم تا ضمن بهره گیری از کلیه استعدادها و تامین نیازهای آموزشی آنها بتوانیم انگیزه و میل به کار را در آنها افزایش دهیم. ارزشیابی صحیح در یک سازمان می تواند انگیزه کار را در کارکنان افزایش داده و با در نظر داشتن اندازه توانایی خود برای رسیدن به اهداف سازمان حداکثر کوشش خود را به خرج دهد (حاجی شریف،50:1371).

  • سیستم شرایط: این سیستم خود از اجزای دیگری مانند شرایط محیطی و شرایط زمانی، تشکیل شده می باشد:

الف: شرایط محیطی: میان سازمان و محیطی که در آن قرار گرفته یک نوع تعامل هست. این شرایط می تواند رشد سازمان را تند یا کند کنند، محدودیت هایی به وجود آورند یا موانعی را از سر راه بردارند. سازمان پدیده ای منفک از محیطی که در آن قرار گرفته می باشد نمی باشد و مطالعه سازمان بدون شرایط اجتماعی محیط بر آن مطالعه ای جامع نیست.

ب: شرایط زمانی: سازمان ها به عنوان یکی از عناصر مهم جامعه از ویژگی تغییر برخوردارند. پویایی جزء لاینفک جامعه و سازمان می باشد و کارکنان سازمان بایستی به این فرایند توجه کنند.

 

 

2-4-2- تعاریف ارائه شده در ارتباط با فرهنگ

فرهنگ : مرکب از فر که پیشوند می باشد و هنگ از ریشه تنگ اوستایی به معنی کشیدن و فرهختن و فرهنگ که مطابق می باشد با ریشه ادوکا و ادور که در لاتین به معنی کشیدن و نیز تعلیم و تربیت می باشد . (لغتنامه دهخدا)

فرهنگ :پدیده کلی پیچیده ای از آداب، رسوم، اندیشه، هنر و شیوه زندگی که در طی تجربه تاریخی اقوام شکل می گیرد و قابل انتقال به نسل های بعدی می باشد. فرهنگ :به اعتقاد شاین فرهنگ الگویی از مفروضات بنیادی می باشد که بر اثر اندوختن تجربه از دشواری های سازگاری بیرونی و یکپارچگی درونی پرورده شده می باشد . این الگو روش صحیح ادراک و رفتار را به اعضا یاد می دهد .

فرهنگ : فرهنگ ساخته  یک گروه انسانی می باشد . هرکجا که یک گروه دارای حد کافی از تجارب مشترک باشد، فرهنگ شکل می گیرد . خانواده و گروه های کاری اولین محل های شکل گیری یک فرهنگ می باشد . ملیت ، دین، مذهب ، زبان زمینه های فنی و علمی مشترک مربوط به یک گروه کوچک یا بزرگ، عوامل ایجاد فرهنگ می باشد . فرهنگ: مجموعه ویژگی های رفتاری و عقیدتی اکتسابی اعضای یک جامعه خاص.(کوئن، بروس، 1386، ترجمه محسن ثلاثی: 39)

 

2-4-2-1- تعریف رسمی فرهنگ

الگویی از مفروضات مشترک که گروه را فرا می گیرد . به طوری که معضلات انطباق پذیری خارجی و هماهنگی داخل آن را حل می کند و به سبب عملکرد و تاثیر خوبش معتبر دانسته می گردد و از این جهت به عنوان روش صحیح ادراک، تفکر و احساس در خصوص آن معضلات، به اعضای جدید گروه آموزش و یاد داده می گردد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تعیین اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت خطوط لوله و                           مخابرات نفت ایران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

             1-4-2- اهداف فرعی:

  1. تعیین تاثیر الگوی فرهنگ سازمانی رایج بر سازمان و اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت
  2. تعیین تاثیر بعضی از مولفه های سازمانی ( نظیر سابقه خدمت، سمت سازمانی ، پایه سازمانی ، واحد محل اشتغال) و اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت

                    3.  تعیین تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی ( نظیر تحصیلات، جنس) و اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از                                 قوانین داخلی شرکت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی در اندازه شناخت کارکنان از قوانین داخلی  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (ستاد)  با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه