مطالعه تاثیر مدیریت سرمایه در گردش وتصمیمات مالی برسودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

3ویژگیهای روشهای تأمین مالی

استقراض وانتشارسهام ممتازیاعادی دارای یک ویژگی مشترک می باشندیعنی منابع تأمین وجه ،خارج ازواحدانتفاعی وعملیات آن قراردارنددرحالی که سودانباشته معرف یک منبع داخلی تأمین مالی می باشد، مادام که مدیریت واحدانتفاعی بتوانداشخاص رابرای سرمایه گذاری درواحدانتفاعی یااعطای اعتبارووام به آن متقاعدکند،ازلحاظ تأمین وجوه ازمنابع خارجی محدودیتی وجودنخواهدداشت اماسودانباشته،یک منبع داخلی واحدانتفاعی می باشد ومنبع آن به سودهای سنواتی تحصیل شده توسط واحدانتفاعی پس ازکسرسودهای توزیع شده محدودمی گردد.

تأمین مالی ازطریق انتشارسهام عادی واستفاده ازسودانباشته نیزازیک لحاظ ویژگی مشترک دارندزیرا هردو معرف وجوه اعطایی توسط صاحبان واحدانتفاعی (درمقایسه بااعطاکننده،اعتبارووام وسهامداران ممتاز)می باشد.تحقیقات انجام شده درموردروشهای تأمین مالی واحدانتفاعی بزرگ درکشورهای صنعتی نشان می دهدکه دردرجه اول،منبع اصلی تامین مالی سودانباشته می باشد دردرجه دوم وپس ازسودانباشته، استقراض منبع عمده وجوه موردنیازواحدهای انتفاعی به شمار می رود.اگرچه سهام عادی وسهام ممتاز درمقایسه بادومنبع اول،وجوه کمتری راتأمین می کنندامااین دو منبع ازدیدگاه واحدانتفاعی دریک دوره معین حائزاهمیت می باشد.(شباهنگ،1384)

2-2-4عوامل موثردرتامین نوع وجوه

معیارهاوعواملی وجوددارندکه تعیین می نمایندوجوه موردنیازرا ازچه طریقی می توان بدست آوردواین عوامل باتوجه به وضعیت موسسه مشخص می نمایدکه ازچه نوع وجوهی بهره گیری گردد.وباتوجه به شرایط اقتصادی وضعیت صنعت وشرکت به هرکدام ازعوامل موثردرتعیین نوع وجوه وزنی داده می شودواین عوامل آزادی مدیریت رابرای انتخاب ترکیبی ازبدهی وسهام محدود می نمایدبه فرض اگر مدیربخواهدوام بیشتری بگیردولی عرضه کنندگان منابع ممکن می باشد به این نتیجه برسندکه این کار(دادن وام) ریسک بیشتری برای آنهادربردارد،درنتیجه برنامه های مدیریت براساس این عوامل محدودمی گردد وبایدسعی کردکه بین خواسته های مدیریت وشرایط وضع شده به وسیله عرضه کنندگان منابع مصالحه ای ایجادنمود،عوامل ومعیارهای موثردرتعیین نوع وجوه عبارتنداز:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-4-1تناسب

این عامل تصریح می کندبه این که وجوه بدست آمده بایستی باماهیت ونوع دارایی بکارگرفته شده به وسیله آن، تناسب داشته باشدیعنی بایستی برای افزایش سرمایه دردارایی های ثابت ازسهام وبدهی های بلندمدت بهره گیری نمود.

به عنوان یک قاعده کلی تأمین مالی برای دارایی های جاری پایدار ودارایی های ثابت همانندبدهی بلندمدت وسهام انجام می گیرد،دلیل تأمین مالی دارایی های پایدار باوجوه پایدار این می باشد که این نوع جریانات نقدی ازاین دارایی هابدست می آیندکه می توانیم ازآن دربهبودیک دارایی ثابت سرمایه گذاری کنیم.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- تاثیر تصمیم گیری در مورد تامین مالی شرکت بر ترکیب سرمایه در گردش

2- تاثیرترکیب سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت

3- تاثیر تصمیم گیری برای تامین مالی شرکت بر سود آوری

4- تاثیر تعامل ترکیبی نسبت سرمایه در گردش و بدهی شرکت، بر سود آوری

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر مدیریت سرمایه در گردش وتصمیمات مالی برسودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران با فرمت ورد