عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی در اندازه شناخت کارکنان از قوانین داخلی  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (ستاد)

مقدمه

عوامل اجتماعی و فردی هر سازمانی می تواند به اقتضای شرایط آن سازمان و با در نظر داشتن اندازه ، ‌فرهنگ سازمانی ،‌ نظام ارتقاء شغلی ،‌نوع تولید و سایر شرایط محیطی سازمان متفاوت باشد . در دستگاههای دولتی که به دنبال تامین آسایش و آرامش مردم و تحقق آرمانهای سیاسی – اقتصادی – اجتماعی و فرهنگ مدون می باشند شناخت از قوانین و مقررات سازمانی تأثیر بسزایی دارد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عواملی بر روی شناخت از قوانین و مقررات در یک سازمان اثر می گذارند . پاره ای از این عوامل جنس –تحصیلات می باشد که ما در پژوهش حاضر از آنها بعنوان بخشی از فرهنگ سازمانی مد نظر قرار داده ایم که این ویژگیها اکثراً ذاتی و گاهاً اکتسابی می باشد و می تواند فرد را در جهت کسب سمت سازمانی – پایه سازمانی و … سوق دهد  .

مقصود از پاره ای از متغیرهای بکار گرفته شده به تبیین ذیل می باشد . 1

قانون : عبارت می باشد از دستوراتی خاص که برای محاسبات کارکرد( مفاهیم) پرسنل تعریف شده و مورد بهره گیری قرار می گیرد.

گروه قوانین : مجموعه ای از قوانین می باشد که در بازه ای به پرسنل انتساب داده می گردد.

پرسنل : فردی می باشد که در سازمان استخدام شده و در جهت منافع سازمان کار می کند .

سمت سازمانی : جایگاهی می باشد که بطور مستمر با عنوان خاصی برای ارجاع وظایف آن به کارمند در قالب نمودار سازمانی شرکت – اعم از اینکه دارای شاغل باشد یا نباشد در نظر گرفته شده می باشد .

شغل: مجموعه سمتهایی که دارای وظایف و ماهیت مشترک و مشابه محوری باشند را شغل
می گویند .

 

 

1 مطالب فوق برگرفته شده می باشد از مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت ، 1388

طرح مسیرهای شغلی : توازن در کاهش و افزایش ،‌تامین و تجهیز ،‌تعیین و تثبیت نیازمندیهای منابع انسانی و برآورد آتی آنان را در برنامه ریزی منابع انسانی می نامند .

ارزشیابی منابع انسانی : ارزشیابی منابع انسانی ترکیبی از ماحصل ارزیابی عملکرد (طرز انجام کار یا کارآیی) و ارزیابی ویژگیها (خصایص و استعدادها یا کارآمدی ) می باشد .

پایه سمت : نمایش عددی یا حرفی می باشد که بر اساس نظام طبقه بندی و ارزیابی مشاغل معروف ارزش نسبی یک سمت متناسب با ساختار سازمان می باشد .

پایه شخصی : نمایش عددی یا حرفی می باشد که کارمند رسمی در محدوده پایه سازمانی و با در نظر داشتن تحصیلات ،‌ توانایی و تجربه احراز می نماید .

انتصاب : تثبیت کارمند در سمت سازمانی مورد نظر در صورت داشتن شرایط لازم احراز سمت ، ‌انتصاب خوانده می گردد .

ترفیع : اعطاء یک پایه شخصی به کارمند در صورت احراز شرایط لازم در سمت مورد نظر ( به استثناء‌ تثبیت اولیه ) که معمولاً با افزایش حقوق و مزایا همراه می باشد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تعیین اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت خطوط لوله و                           مخابرات نفت ایران

             1-4-2- اهداف فرعی:

  1. تعیین تاثیر الگوی فرهنگ سازمانی رایج بر سازمان و اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت
  2. تعیین تاثیر بعضی از مولفه های سازمانی ( نظیر سابقه خدمت، سمت سازمانی ، پایه سازمانی ، واحد محل اشتغال) و اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت

                    3.  تعیین تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی ( نظیر تحصیلات، جنس) و اندازه آگاهی سازمانی کارکنان از                                 قوانین داخلی شرکت

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی در اندازه شناخت کارکنان از قوانین داخلی  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (ستاد)  با فرمت ورد