پایان نامه

دانلود مقاله فارسی پایان نامه مدیریت:شناسایی عوامل موثر بر هم نوایی نام ونشان تجاری رویکرد مشتری محور

 مطالعه تاثیر عوامل موثر بر هم نوایی نام ونشان تجاری رویکرد مشتری محور تعریف مفهومی و عملیاتی 1-آگاهی/تداعی برند آگاهی برند: سایت منبع توانایی یک خریدار بالقوه در تشخیص یا یادآوری اینکه برند به یک ادامه مطلب…

By 92, ago